MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -9- OLMAZ DOSTUM!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

Bezme dâvet edilip gitmemek olmaz dostum!
Gidip ahbâbı suâl etmemek olmaz dostum!

Tûr-ı Sînâ benim, üstümdeki Mûsâ sensin;
Bir tecellâ-yı cemâl etmemek olmaz dostum!

Ahdim olsun ki ne yapsan bana geçmem senden;
Ettiğin cevri helâl etmemek olmaz dostum!

Sen güneşten daha aydın, daha parlaksın inan;
Gönlü nûrunla misâl etmemek olmaz dostum!

Derdi derman bilirim, cevri de ihsan gayrı;
Gören âşıkları lâl etmemek olmaz dostum!

_________________
* Mekun ey dôst neşâyed ki be-hânend u neyâyî,
Ve eğer nîz beyâyî, be-revî zûd nepâyî. matla‘lı gazel. (Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr Seçmeler, nşr. Şefik CAN, İst: Ötüken, 2000, III, 320-321) [5. ve 6. beyitler eksik]

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)