Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

HİTÂBINA EREYİM

Yalnız Sana kulluk ile, yâ Rabbi, huzur.
Râzı olayım, kalbimi hikmetle yoğur,
Hoşnûd oluver Sen de, Nebî hürmetine,
Sâlihlere ilhâk ederek cennetine;
«Yâ eyyetühe’n-nefsü!» hitâbıyla çağır…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü