Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -5-

Harun ÖĞMÜŞ

Muhdes ve Kadîm

Çün nîst makâm-ı mâ der-in deyr mukim,
Pes bî-mey ü ma‘şûka hatâîst azîm.
Tâ key zi-kadîm ü muhdes ey merd-i selîm,
Çün men reftem, cihan çi muhdes, çi kadîm.

Mâdem ki değilsin bu yıkık handa mukim,
Muhdes mi, kadîm mi sorma ey akl-ı selîm!
Sen göçtükten sonra onun üstünden,
İster muhdes olsun o isterse kadîm!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 457)