GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Cânan yanılıp dün gece baktım bize gelmiş.
Al aldı yanaklar yine sordum göze gelmiş.

Ben râzı idim cânımı alsın heder etsin,
Kâfir yine kahretmeye bir kem söze gelmiş.

Kaşlar iki yay, gamzesi ok, saçları urgan,
Gördüm ki o zâlim nice hâcet düze gelmiş.

Hasretle bahâr özleyedursun deli gönlüm;
Bir sam yeli esmiş yine mevsim güze gelmiş!

Gāfil Seferî, derdine dermanlar ararken,
Hicrân oku bak sîneyi delmiş öze gelmiş…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Temmuz 1985, Ankara