TARİH -1

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com 24 Kasım 2020’de rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi çok kıymetli Prof. Dr. Yusuf IŞICIK Hocamın vefatına; Ne musîbettir İlâhî bu, şaşırdık kaldık! Bu hazin yılda ne mâtemli haberler aldık! İsmet ERSÖZ Hocanın mâtemi sürmekte iken, Acı bir kayba dahî uğrayarak sarsıldık! Kalpten vurdu Kovid bir diğer üstâdımızı: […]

Continue reading »

Kur’ân-ı Kerim Tefsirinde GELENEĞİ REDDETMENİN İMKÂNI

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Tefsir ilmi ve onun kaynaklarıyla iştigalimin başladığı yıllarda, zihnimde bir proje belirmişti. 15-20 kadar bebek, dünya ile irtibatı bilinçli olarak koparılmış bir çöle veya çöl iklimini andırır bir yere götürülecek ve orada büyütülecekti. Çocuklar; düzgün Arapça konuşan mürebbî ve mürebbiyeler tarafından yetiştirilecek, dolayısıyla ana dilleri Arapça olacaktı. Ancak son derece tecrübeli olan mürebbîler, […]

Continue reading »

İslâm’ın Kalbî Tefsiri TASAVVUF

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm tarihi boyunca üzerinde çokça konuşulan alanlardan birisi de tasavvuftur. Tarih boyunca tasavvufun meşrûiyeti sürekli tartışılmış ama mevcudiyetine ve geçerliliğine hiçbir zaman mâni olunamamıştır. Onun Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanında olup olmadığı da sürekli gündemi meşgul etmiştir. Şunun altını çizmek gerekir ki, tasavvuf müessese hâlindeki adı ile olmasa dahî; ihsan, zühd, takvâ, tebettül, […]

Continue reading »

ÇOK HAYIFLANACAKLAR!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Künyesi Ebû Yâkub olan Yûsuf bin Yâkub Hemedânî, 1048 senesinde (hicrî 441) Hemedan’da doğdu. İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin nesebindendir. Büyük âlimlerden fıkıh, hadis, tefsir ve kelâm gibi İslâmî ilimler tahsil etti. Zekâ ve liyâkati onu hocalarının en gözde talebesi yaptı. Hadis ilminde derinleşen Yûsuf Hemedânî -kuddise sirruh- bir müddet sonra tasavvufa yönelerek Ebû Ali Farmedî […]

Continue reading »

KUR’ÂN’IN MUHATABI KİM?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerîm’in muhatabı kimdir? Muhatap; hitap edilen kişi demek. Kur’ân; kime sesleniyor, kime hitap ediyor? Mekke müşriklerine mi? Ashâb-ı kirâma mı? Medine’deki münafıklara mı? Kureyza, Kaynuka veya Hayber yahudilerine mi? Necran, Yemen veya Şam hıristiyanlarına mı? Kur’ân’ın mesajı kime? Bu, cevabı gayet basit görünen soruyu; aklıma, bir dizi hâdise düşürdü: Bir mecliste bir tavır […]

Continue reading »

ŞEYTAN CEHÂLETİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Nefsin, yakarsa canda meleklik sarâyını, Şeytan cehâletiyle cidaller yakar seni… Şerh eylemiş yolunda Hudâ, istikāmeti, Tefsîri dar kalıplı mealler yakar seni!.. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »