TARİH -1

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

24 Kasım 2020’de rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Tefsir Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi çok kıymetli Prof. Dr. Yusuf IŞICIK Hocamın vefatına;

Ne musîbettir İlâhî bu, şaşırdık kaldık!
Bu hazin yılda ne mâtemli haberler aldık!

İsmet ERSÖZ Hocanın mâtemi sürmekte iken,
Acı bir kayba dahî uğrayarak sarsıldık!

Kalpten vurdu Kovid bir diğer üstâdımızı:
Işıcık’tan da olup zulmete hepten daldık!

Ehl-i İslâm idi ömrünce bütün derdi onun,
Yâni bir şahs idi İslâm’a gönülden âşık!

İlm-i tefsîre verip ömrünü yazmıştı meâl,
Selef ardınca gidip dâim o muhlis, sâdık!

Üç elif çekti içinden dedi Hârun, târih:
Gitti -eyvâh- bekā yurduna Yûsuf IŞICIK!

اوچ الف چكدى ايچيندن ديدى هارون تاريخ: (3)
گيتدى -ايواه- بقا يوردينه يوسف ايشيجيق! (1445-3=1442)

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

TARİH -2
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Konya ve Konya İlâhiyatla özdeşleşmiş meşhur hocalarımızdan hadis profesörü merhum Ali Osman KOÇKUZU Hocamızın vefatına;
Bir hazan faslındayız kim savrulur ehl-i ilim,
Dâr-ı dünyâdan geçip tek tek bulurlar sonsuzu…

Gitti en son âlim-i ilm-i hadîs ü terceme,
Kaçtı artık büsbütün hân-ı cihânın tat-tuzu,

Dîdeden «âb» û ciğerden «dem» çeküp Hârun dedim:
Geçti gülzâr-ı fenâdan âh Alosman KOÇKUZU.

ديدﮦدن »آب« وجگردن »دم« چكوب هارون ديدم 🙁 47)
گچدى گلزار فنادن آه على عثمان قوچقوزى (1489-47=1442)

vezni: failâtün / failâtün / failâtün / fâilün

TARİH -3
Yine son günlerde kaybettiğimiz Konya İmam Hatip Lisesinden, meslek dersleri emekli öğretmeni Hacı Ali KAP Hocamızın vefatına;
İki bin yirmide ard arda zuhûr etti gıyâb,
Işıcık’tan ve dahî Koçkuzu’dan eyle hesâb!

Ali KAP Hâcemizin kaybı da eklendi buna,
Cennet olsun onu örtüp saran âğûş-ı türâb!

Lisedeyken bize bir hayli emek vermiş idi,
Versin Allah kereminden ona bol ecr ü sevâb!

Dedi târîhini Hârun çekerek bir; «Yâ Hû!»:
İrtihâl eyledi üstâdımız el-Hâc Ali KAP!

ديدى تاريخينى هارون چكەرك بر »يا هو!«: (22)
ارتحال ايلدى استادمز الحاج على قاب! (1464-22=1442)

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

TARİH -4
Osman Zeki SOYYİĞİT Hocamızın vefatına;
Aldı bizden âkıbet Osman Zekî üstâdı da,
Pek müessif yıldı gerçekten bu hicrî kırk iki.

Söyledim târîhin ey Hârun çekip içten bir «âh»:
Çekti dünyâdan elin üstâdımız Osman Zekî.

سويلەدم تاريخن اى هارون چكيب إيچدن بر »آه«: (6)
چكدى دنيادن الن استادمز عثمان زكى (1442=6-1448)

vezni: failâtün / failâtün / failâtün / fâilün