HADÎS-İ ŞERİFLERDEN MÜLHEM… BEYİTLER ve KIT‘ALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

I
Müslüman kimdir onun vasfını bir duymalı Gül’den:
«Ehl-i İslâm’a zarar gelmez o elden ne de dilden.»
II
Sultân-ı Rusül söyledi cem‘iyyete baş kim,
«Sultânı odur millete her kim ise hâdim.»
III
Nisbet; gönül temâyülü, taklit ve meylidir:
«Bir kavme benzeyen, o yaban kavmin ehlidir!»
IV
Mahşer gününde ümmetimin hoş alâmeti:
Abdest uzuvlarında beyaz nûr işâreti.
Artırmak isteyen o mücellâ beyazlığı,
Göstersin iştiyâk ile abdeste gayreti…
V
Veren el üstte dururken alan el altta kalır;
Alan olmakta değildir, veren olmakta hayır.

VI
İki nîmet ki Nebîmiz buyurur hakkında:
Değiliz birçoğumuz kıymetinin farkında;
Biri sıhhat… Onu sor hastaya, sor ihtiyara…
Boş vakittir biri, mânâsını bir sor mezara!..

vezni:
I : feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün
II : mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
III ve IV : mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün
V ve VI : feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün