MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -8- GÖNÜL ELBETTE DÜŞER AŞKINA!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Bir pırıltınla senin, Tur bile kaç pâre olur!
Gönül elbette düşüp aşkına bîçâre olur.

Mum olur lutf ile baksan nice taşlar, kayalar,
Taşlaşır kahr ile baktın mı cihan, hâre olur.

Âh edip ağla gönül, ağla ki ihyâ olasın,
Ağlamak çünkü senin derdine tek çâre olur.

Sefer ister gönül ammâ onu bağlarsın sen,
Çözülür bağ da nihâyet, kaçıp âvâre olur.

Ayrılıp gitse Süleyman, geçer İblis yerine,
Başıboş koyduğun an nefsini emmâre olur.

Her kişi inciye mümkün müdür olsun alıcı!
Meyli tek er kişinin sen gibi dildâre olur.

__________________
* Ey ki zi-yek tâbiş-i tû kûh-ı Uhud pâre şeved,
Çi ‘aceb er müşt-i gilî ‘âşık u bîçâre şeved.
matla‘lı gazel. (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr Seçmeler, nşr. Şefik CAN, İst: Ötüken, 2000, II, 5)

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)