UZAKTAN ŞİDDET EĞİTİMİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Seyrettire seyrettire her türlü vebâli,
Kanlarla barutlarla dolup taştı hayâli;
İthâm edecek başkası yok, ellerimizle,
Fir’avn-ı zamân eyledik evlâd ü ıyâli…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

DİPLOMA…

Cennet yolunda bir kanat olmazsa, diploma;
Sırtında yük olur, onu hasretle toplama!
Takvâyı tahsil etmeli, tek imtihan budur…
Fânîde «Kaç netim?» diye boş ver hesaplama!

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün