YAKARIŞ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Çözse Rabbim dilimin bendini efgān ederim,
Şâyet efgānımı bir dinleyecek fert olsa!
Ben onun rûhuna hep Fâtiha ihsân ederim,
Sesi bâkî kalabilmiş, hani, bir mert olsa!

Ne mugannîye, ne bir mutribe hâcet duyulur,
Her gelen kendini dinler, bu sönük mecliste.
Bir zaman seçtiği tenhâda figandan yorulur,
Sonra birden silinir, gitgide artan siste.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)