O REHBER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Öyle bir rehberin uy ki yoluna,
Gelişinden gaye merhamet olsun.
Rabbinin katında O has kuluna,
Bu varlığa sebep muhabbet olsun.

Yüce Yaratan’dan getirsin haber,
O tayin eylesin kulunu rehber,
Duâsı müstecab sözü mûteber,
Duâsına Hak’tan icâbet olsun.

Âlemlerin Rabbi göndersin bizzat,
Eylesin diyerek; herkes itaat,
Rabbe bey‘at etsin edenler bey‘at,
İtaati Hakk’a itaat olsun.

Sana Kitap ile hikmet öğretsin,
Temizlesin seni tezkiye etsin,
Kalbi arındırıp rûhu yüceltsin
Makbul kul olmaya delâlet olsun.

Olduğunda câna candan ileri,
Allâh’a muhabbet sarsın kalpleri,
Kemâle erişsin îman cevheri,
Sevgisi îmâna halâvet olsun.

Allâh’ın seçtiği en hâlis kulu,
İstikamet üzre dosdoğru yolu,
Huşûu zirvede ve haşyet dolu,
Kulluğu ihsanla ibâdet olsun.

Mü’minlere karşı Raûf ve Rahîm,
Muhtaca hiç; «Hayır!» demeyen Kerîm,
Asla nefsi için kızmayan hâlim,
Zirvede incelik, nezâket olsun.

İmkânı varken de yaşasın fakir,
Muhtacı, garibi görmesin hakîr,
Kıyamda, secdede bir abd-i şekûr
Gönlünde bitmeyen kanaat olsun.

O müthiş belâlı mahşer gününde,
Hâkimler hâkimi Rabbin önünde,
Hatırı, herkesin olsun üstünde,
Şefaati, makbul şefaat olsun.

Olsun da varlığı nur saçan sirâc,
Uyunca edesin namazla mîrac,
Sözünü başına ettiğinde tâc,
Sonsuz kurtuluşa kifâyet olsun,

Düşmanları bile desin el-emîn,
Mevlâ’sı ömrüne eylesin yemin,
Rabbinden inene önce O mü’min,
Sıfatı sıdk ile emânet olsun.

Sözünü hevâdan demesin asla,
Konuşsun devamlı hüccetle nasla,
Rûha ferah versin gönle temasla,
Dilinde tatlılık, selâset olsun.

Eylesin ömrünce şahsiyet tevzî,
Göstersin herkese felâhı, fevzi,
Karşılasın seni, yanında havzı,
Müjdesi cennetle beşâret olsun.

Huzur telkin etsin nurlu sîmâsı,
Bilmesin kaş-gözle gıybet îmâsı,
Haram bakışların olsun âmâsı,
Yüzünde nûrânî melâhat olsun.

Seni müjdelesin ve de korkutsun,
Takvâ tâlim etsin, haşyet okutsun,
Ateşe düşmekten koruyup tutsun,
Âkıbetin sağ ve selâmet olsun.

Rabbi ahlâkına; «Büyüktür.» desin,
Olmasın zerresi süflî hevesin,
Şefkatle elinden tutsun herkesin,
Tepeden tırnağa zarâfet olsun.

Tefekkürü uzun, nazarı derin,
Sırrını seyretsin göklerin, yerin,
Kudret nişânesi bunca eserin,
Fikrinde fetânet, letâfet olsun.

Mübârek ağzından nurlar saçılsın,
Duyanın îmâna gönlü açılsın,
Gizli ve âşikâr şirkten kaçılsın,
En doğru bir yola hidâyet olsun.

Hevâdan, sivâdan putları kırsın,
Şuura, idrâke hakkı haykırsın,
Rabbinin izniyle O’na çağırsın,
Tevhid ile tebliğ ve davet olsun.

Hakka ve hukuka edip ihtimam,
En güzel ahlâkı eylesin tamam,
Nezih sünnetine uyduğunda tam,
Hakk’ın sevgisine liyâkat olsun.

Âlemlere yeten kâmil merhamet,
Bütün mahlûkātı şâmil merhamet,
İnfakı, hizmeti hâmil merhamet
Kâbına varılmaz sehâvet olsun.

Büyük ceddi olsun Rahmân’a Halil,
Diğeri Allâh’a kurban İsmail,
Nesli; seyyid, şerif, necip ve asil,
Soyunda Rabbânî asâlet olsun.

Herkesten daha çok hamdeden Ahmed,
Allah’ın habîbi Mahmud, Muhammed,
Mü’min gönüllere sultan müebbed,
Emsâli bulunmaz bir rahmet olsun.