KUR’ÂN’DAN İKTİBAS* İLHAMLAR… -1-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

ÎMAN KARDEŞLİĞİ

Ehl-i îmâna has bu kuvve,
Bundadır kardeşâne neşve,
Başka bir toplulukta olmaz;
Müslüman ümmetin bu zirve…
Bir misâl istenirse: Ashab;
İşte ensar-muhâcir, üsve!..
Hep cömert hep diğergâm olmak,
Merhamettir inanca meyve…
Gönlü incitmeyen letâfet,
Dâimâ tatlı sözlü şîve…
Öyle ulvî vasıf ki ey dost,
Yok bu haslet için ilâve…
Cümle mü’minler oldu kardeş:
«İnneme’l-mü’minûne ihve!»

* İktibas, şiir yahut nesirde bir âyet-i kerîmenin veya ha­dîs-i şerî­fin tamamının veya bazı lafızlarının zikredilmesi sanatıdır.

22 Ocak 2016

Âyetin vezni: fâilün / fâilün / feûlün