Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -9-

Harun ÖĞMÜŞ

YA BİR GÖZDÜ VEYA BİR ÇEHRE!
Her zerre ki ber-rûy-i zemînî bûdest,
Horşîd-ruhî, zürhe-cebînî bûdest.
Gerd ez-ruh-i âstîn be-âzerm feşân,
K’an hem ruh-i hûb-i nâzenînî bûdest.

Altında şu an çiğnediğin her zerre,
Vaktiyle ya bir gözdü veyâ bir çehre.
Şefkatle sil üstündeki toz zerresini,
Zîrâ o da bir dilber iken düştü yere.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 231)