Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -6-

Harun ÖĞMÜŞ

Mehtap

Mehtâb be-nûr dâmen-i şeb beşkâft…
Mey hor ki demî çünin ne betvânî yaft!
Hoş bâş u ber-endîş ki mehtâb besî,
Ender ser-i hâk-i yek-be-yek hâhed tâft!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 185)

Nûruyla ay açmış gecenin mahremini…
Mey iç, bulamazsın bu saâdet demini!
Çook ay doğacak, kabrini aydınlatacak,
Ammâ ki senin tutmayacak mâtemini!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl