VEDÂ GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Şinâsî-yi Mevlevî’yi tazmin-

“Derûnu âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar.”
Melâmet mülkü bir kâşânedir, vîrâne sansınlar.

Ezel nakkāşı tasvîr eylemiş cânâneyi canla,
Gönül yârin mekânıyken neden boş hâne sansınlar?

Hayâtın sırrı gizlenmekde sevdâ imtihânında:
Hayâl ufkunda beyhûde dönen pervâne sansınlar.

Bu fânî âlemin geçdik melâliyle visâlinden,
Hakîkatde keder çokdur bırak bir tâne sansınlar…

Figānın Arş’a yükselsin vefâsızlık diyârında,
Belâ-yı aşkile Cumhur seni dîvâne sansınlar.

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün