Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -2-

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Hükm-i Kader

Her nîk ü bedî ki der nihâd-ı beşerest,
Şâdî vü gamî ki der-kazâ vû kaderest,
Bâ-çarh mekun havâle k’ender reh-i ışk,
Çarh ez-tu hezâr bâr bîçâreterest.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 186)

Dünyâda vukû bulan bütün hâdiseler,
İster iyi, ister kötü hep hükm-i kader.
Hamletme sakın onları sehven feleğe,
Zîrâ onu çekmekte o senden de beter!

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl