Gazel

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yanılıp eyleme, ey cân, leb-i cânân ile bahs,
Eylemez aklı olan çeşme-i hayvân ile bahs.

Özenirmiş çemenin goncası ruhsârına hep,
Nasıl eyler yeni yetme gül-i handân ile bahs.

Kadd-i cânanla yarışmak dilemiş tâze fidan,
Edemez kadd-i kütah, serv-i hırâmân ile bahs.

Câna kasd eylese uşşâkı ölüm korkutamaz,
Etmesin tîr-i kazâ gamze-i hicrân ile bahs.

Seferî yâr ile ağyârı çekişmiş ne hatâ,
Kul olanlar hiç eder mi yüce sultân ile bahs?!.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

28 Kasım 2003, Küçükçekmece