İSLÂM’I YAŞAMAK RAHMET

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kalbe kevser suyu, bir âb-ı hayat; dîn-i mübîn,
Onu içtikçe şifâ buldu semâvât u zemîn!

Kaldırır, yerde bırakmaz kulu İslâm burağı,
Götürür ümmeti mîrâca Muhammed el-Emîn!

O cihân tâcı, duâ kıldı günâhkâra dahî,
Hep berâber diyelim cân u gönülden; âmîn!

Feyz-i İslâm’a avuç, sâdece insanlar mı?
Cümle dağlar, dereler, ay ve güneşler mü’min!

Öyle rahmet ki a Seyrî, yaşamak İslâm’ı,
Son nefes nûr içirirler okunurken Yâ-Sîn!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)