ORUÇ GAZELİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İpekten olsa da ten, rûh için serilmez mi?
Gül olsa, gül yağı süzmek için verilmez mi?

Ekim zamânı açık el; hasat zamânı, dolu;
Avuç avuç saçarak bin demet derilmez mi?

Huzûr için çile çekmek safâ değil de nedir?
Firâka ağlayan âşık, huzurda gülmez mi?

Yakınlaşınca visal, öyle bir sarar heyecan,
O an gönül, yemeden-içmeden kesilmez mi?

Oruçla öyle yanık bir duyuş verir Yaradan,
Visâle kim daha aç, kim susuz; O bilmez mi?

Ne mutlu, cennete dâvetliyiz yarın, Tâlî,
Büyük ziyâfete, evvelden aç girilmez mi?

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)