GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Sen ne Şîrîn’sin bu gönlüm gayrı Ferhâd olma mı?
Can verip de Bî-Sütun’da ömrü berbâd olma mı?

Asker-i sevdâya serdâr olsa gönlüm çok mudur?
Can verip cânân elinden candan âzâd olma mı?

Mekteb-i sevdâya göndersem şu gönlüm tıflını,
Ders alıp Mecnun-sıfat bir demde üstâd olma mı?

Yüz çevirmiş hastasından; «Çâresi ölmek!» demiş;
Ol tabîbin leblerinden derde imdâd olma mı?

Şem‘-i vuslat yansa bir gün per yakan pervâne tek,
Gam çeken nâ-şad gönüller âkıbet şâd olma mı?

Âşıkın cânânı kasd eylerse bir gün cânına,
Zülf sayyâd çeşm bî-dâd gamze cellâd olma mı?

Çok mudur âh u figân yükselse gönlünde Sefer,
Kulbe-i Ahzân’a dönmüş evde feryâd olma mı?

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

3 Nisan 2003, M.Ü. Göztepe Kampusu