Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler ÂH EFENDİM…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR ÂH EFENDİM… Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anh-, 10 Ocak 626’da Medine’de doğdu. Ağabeyi Hasan ile birlikte tâbiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den kıraat öğrendi. Hazret-i Osman ve babası Hazret-i Ali -radıyallâhu anhümâ- zamanında yapılan seferlere ağabeyi ile birlikte iştirak etti. Muâviye’nin vefatından sonra Şamlılar Muâviye’nin oğlu Yezid’e bey‘at ettiler. Yezid’in iktidarı ele almasından sonra Kûfeliler Hazret-i Hüseyin -radıyallahu […]

Continue reading »

ONA; «SULTÂNU’L-ULEM» DEYİNİZ!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Muhammed Hüseyin Hâtibî Bahâeddin Veled, 1125 yılında Belh’te dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından gördükten sonra, dedesi Ahmed Hâtibî ve Necmeddîn-i Kübrâ’dan ders aldı. Dînî ilimler, hikmet ve tasavvuf alanında önemli bir seviyeye ulaşıp bu ilimler ışığında vaizlik ve müderrislik yaptı. Hicrî 610 yılında hacca gitmek niyetiyle ailesini de yanına alarak Belh’ten ayrıldığında oğlu Celâleddin […]

Continue reading »

KİMSEYE ANLATMAYINIZ!

YAZAR : Handenur YÜKSEL Hint ulemâsından Nur Kutb-i Âlem Şeyh Nureddin Hazretleri; meşâyihten olan babası Alâü’l-Hakk’ın huzûrunda kemâle erdikten sonra, hilâfetini ondan aldı. Dergâhta bulunduğu sürede; hem şeyh babasının, hem de talebelerinin ihtiyaçlarını karşılar, çamaşırlarını dahî yıkardı. Sekiz yıl müddetle tekkeye odun taşıdı. Keşif ve kerâmet sahibi kâmil bir velî idi. 1410’da (h. 813) vefat etti. Kabri, Hindistan’ın Penduh şehrindedir. […]

Continue reading »