Kemâlâtın Anahtarı: TEFEKKÜR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsanın kendisine ihsan buyurulan değere liyâkatinin alâmeti, ancak gayesinin bu vasfa uygunluk nisbeti ile tebârüz eder. Bu yüzden, yaratılış hikmetine uygun bir insanlık, ulvî gayelere sahip olmayı gerektirip; kemâlât mertebesi, bu yolla ulaşılabilen bir keyfiyettir. Kur’ân-ı Kerim’de, istikamet üzere olmanın önemi; “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak […]

Continue reading »

KEMÂLÂT ARAYIŞI

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Kemâlât; olgunluk, bilgi, birikim ve tecrübe sonucu gelir. Olgunlaşmamış insanlardan kemâlât beklenemez. Bugün «ego»ların beslendiği sözüm ona (!) «yüksek kültür», insanları kemâlâta götürmüyor, bilâkis «benmerkezci» bir hayata götürüyor. Kemâlât; nefis mücadelesiyle içimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerinin sona erdirilmesi nâmına gelişen, mânevî bir disiplin süreci neticesinde oluşur. Seçeneklerin ve belirsizliklerin çoğaldığı bir dünyada […]

Continue reading »

Kemâlâtın Ölçüsü; GÜZEL SÖZ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsanı müstesnâ bir varlık olarak yaratan Allah Teâlâ, onu Yüce Zâtı’nın yeryüzündeki halîfesi kılmış; diğer varlıklardan farklı olarak, bu hususiyetleri kazandıran istîdat ve fazîletlerle teçhiz buyurmuştur. İnsanın şahsiyetini teşkil eden rûhî keyfiyeti; iki tarzla dışına, çevresine akseder: Hâl ve kāl yani tavır-davranış ve söz. İnsanın iç dünyasının sözle ifadesi, dille temsil edilen ağızdaki ilgili […]

Continue reading »

Huzura Hasret İnsanlık Âlemi İçin; KURBANLA DİRİLMEK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Orta Çağ Avrupa’sında, kilise teşkilâtı; «muharref Hıristiyanlık»ı siyâsî hâkimiyet ve malî güç kazanma emellerine âlet ederek, ihdas ettiği tabularla içtimâî hayatı zabturapt altına almıştı. Aklın prangaya vurulduğu, tefekkür mahsûlü eserden mahrum kalan cemiyet, câhiliyye karanlığına gömülmüş; sadece güçlünün hakkının bahis mevzuu olduğu bir zulüm ve hurâfeler devrini yaşıyordu. İnsan hak ve hürriyetlerini teminat altına […]

Continue reading »