TERCİHLER KALBİN AYNASIDIR

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; ayrı ayrı deryâlar hükmünde olan bâtını ve zâhiri ile bir hikmetler dîvânıdır. O kesbettiği kemâlât nisbetinde, bu iki dünyası ile âhenkli bir bütünlük arz eder. Bu bütünlüğün bozulması hâli; halkın dilinde; «İçi başka, dışı başka» vasfıyla zemmedilir. Fert; çeşitli maksatlarla, iç âlemini gizleyip, kendisini farklı bir tabiatta gösterebilir. Bu marîz hâlet-i rûhiye; bir şahsiyet zaafı […]

ŞİİRDE BÜTÜNLÜK ve NAZIM ŞEKİLLERİ

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Klâsik şiirimizde; murabbâ, müstezad, şarkı, rubâî, tuyuğ vb. birçok nazım şekli vardır. Ancak en yaygın kullanılan nazım şekilleri, beyitlerle tanzim edilen kasîde ve özellikle de gazeldir. Bu manzûmelerde beyit kendi başına müstakil bir bütün olup, aynı şiir içindeki diğer beyitlerle mânâca bir irtibat içinde olması ve bütünlük oluşturması aranmaz. Beyitleri birbiriyle irtibatlı olan yek-âhenk ve […]

Hayatın Bütün Muhtevâsında; İSLÂM’I YAŞAMAK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN KİMİNLESİN? Bir vâiz, kürsüde âhiret ahvâlini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şiblî Hazretleri de vardı. Vâiz efendi, Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bahsederek; “–İlmini nerede kullandın, sorulacak! Malını-mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın, sorulacak! Ömrünü nasıl geçirdin, sorulacak! İbâdetlerin ne durumda, sorulacak! Harama-helâle dikkat ettin mi, sorulacak!..” Bunların ardından; “Şunlar şunlar da sorulacak!..” diye, hepsi de […]

SÜKÛTUN OLSUN ZEHEB

  كلامڭ فضە ایسە سكوتڭ اولسون ذهب اهل كمال ، كمالاتی صوصمقلە بولدیلر هب Kelâmın fıdda ise sükûtun olsun zeheb, Ehl-i kemal, kemâlâtı susmakla buldular hep… Fıdda: Gümüş   Sükût: Susma   Zehep: Altın   Kemâl: Olgunluk

BİR ULVÎ VEDÂ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Yine arzda tufan var, temelden sallanıyor. Yalnız milletim değil, gökler bile ağlıyor. Mehmetlerim düştükçe gazâ meydanlarında; Bayrağım göğe ağıp, toprağım nurlanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine kör, sağır dünya, bunu normal sanıyor. Yine nice ocaklar, kor ateşle yanıyor; Bir hilâl parıldıyor temiz alınlarında. Arş’ta melekler bile geleni kıskanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine zâlim tiranlar, […]

FETİH SANCAKLARI CESARETLE DALGALANIR

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan mizâcı, atılgan ve durgun olmak üzere başlıca iki ana hususiyeti hâizdir. İnsan olmak dolayısıyla; ondan beklenen faaliyetler, eserler ve mahsûller de bu hususiyetleri çerçevesinde teşekkül eder. Müktesebâtı ne kadar derin de olsa; takıntılarla, vehimlerle mâlûl, çekingen tabiatlı bir ferdin ortaya koyduğu neticeler, şüphesiz bu muhtevâ seviyesinde çıkmayacaktır. Hâlbuki, güzel işler yapma azmiyle dolu, girişken tabiatlı […]

TESBİHÇİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Ay u güneş müştâk durur dervişlerin sohbetine, Ferişteler tesbih okur zikir ider dervişleri. Tersâlar tapuya gelür hükm ısları zebûn olur, Tağlar, taşlar secde kılur göricegez dervişleri. Ol Fahr-i Âlem Mustafâ ol mâden-i sıdk u safâ, İsterisen andan vefâ incitmegil dervîşleri.* Üniversite yıllarıydı; okul çıkışı Beyazıt Camii’nin arkasında, Sahaflar Çarşısı’nın çıkışındaki büyük çınarın altındaki çay bahçesinde, […]

KALBİMİN KÜSÜ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   «Şimdi ne yazsam da geçse kalbimin küsü?» Kuşatsa bedenimi asırların ülküsü… Dostluk ki bu hayatın solmaz nâdîde süsü, Yandığım, yakıldığım; çektiğime yâ sabır! Bütün kışlar, bahara giden ırmağa bakar, Her ırmak yatağında, şevkle deryâya akar, En karanlık gecenin sonu, sabaha çıkar; Yandığım, yakıldığım; çektiğime yâ sabır! Ellerim titremese, gölgemi vuracağım, Yorgun sokaklar gibi, köşede duracağım, […]

SABIR, SEBAT, TAHAMMÜL…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bu dünyada en sağlam çatı Hakk’ın çatısı, Yollar hep O’na çıkar, yalnız O’nadır minnet! Nefis-şeytan bir olup, varsın kursunlar pusu, Şükür, bize bir kalkan; sebat, bize bir cennet… Tevekkül ne güzel şey, zaman ne kutlu ilâç, Orucumuz tedavi, namazımız bir mîraç, Kökü acı, meyvesi tatlı olan bir ağaç; Sabır bize imtihan, sebat bize bir nimet… […]

SUSTUK BİZ!

Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com   Cümle âlem gözümüzde hiç oldu, Varlığımız gamsızlara suç oldu, Bilmiyorum, sayamadım, kaç oldu? Kaç kapıya kaç mühürü bastık biz? Rızâ dili bilmeyene sustuk biz. Varsın, pula tapan tapsın, bize ne? Varsın, kula tapan tapsın, bize ne? Her köşeyi, biri kapsın, bize ne? Makam mevkî, her ne varsa, kustuk biz! Rızâ dili bilmeyene sustuk biz. Dağlar […]

1 2 3 100