YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Ali HÜSREVOĞLU’ya- Yirmi sekiz harfe sığan kâinat… Çizgide sırlandı mücerret sanat… Resmederek, cezbederek, mest eder… Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat… Ney ile kardeş kalemindir, murat, Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat, Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı; Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat… İnce gubârîde mükemmel hasat, Dev azamet hükmü, celî saltanat… Taş ve kâğıt, lâl […]