مضطرب

مضطرب

 

نيازكار / كوكسال جنگيز

 

كيجەلرى غم طولار آی ‏یرینە اوطەمە ، 

آینەلر حزن ‏ساغر ، درد یوماغی آدامه . 

 

عمرمی ‏یوقلییورم ، ‏ضرر ‏أوستنە ‏ضرر . ‏

قلمم ‏صیفەلردە ‏ییتیكلریمی آرار . 

 

‏نیجە ‏خاطرە صاقلار بینمڭ قیوریملری ، 

منزلمە اوداقلر ‏یوللرڭ آیریملری . 

 

محنتلر برلشوب دە قدّمزی بوكركن . 

دوزلیر ‏خویرات نفسم ، ربمە ‏دیز چوكركن ، 

 

زنبرگی بوزولمش ، ‏دونوب طورییور عالم ، 

‏نرەیە باقسەم قهر ، ‏نە یانە باقسەم ‏الم . 

 

قورولان محكمەدە بللی دگل ‏كیم ‏صانیق ؟ 

اوچ ‏بچوق ‏صویسز ‏ایچون ‏یوق اولییور ‏انسانلق . 

 

‏تیرانلر چیقار ‏ایچون ‏وحشی بر دوزن ‏قورمش ، 

‏صوڭ عصرڭ جلادلری مظلوم بویننی وورمش . 

 

گوز یاشلری ‏سیل اولمش تركستان ، ‏فلسطیندە ،

‏ظلمە ‏سیرجی قالمق ‏وار میدر ‏یوجە ‏دیندە ؟ 

 

‏كشمیردە ، آراقاندە ایڭلییور ‏دینداشمز ، ‏

اسیر تورك ‏یورتلرندە ‏زهر اولدی آشمز . ‏

 

نسلمی هدف آلمش ، گورونمەین مرمیلر ، ‏

حریتمی چالمش ، ‏وجدانسز ‏حرامیلر . 

 

حق ، حقوق ، عدالتڭ اسامەسی قالمامش ، 

چكدیگی اضطرابدن جهان حضور بولمامش . 

 

دگرلر آلت أوست اولمش ، عیاری ‏یوق میزانڭ ، 

باغریڭە خائن طولمش ، ‏شانلە ‏تاریخ یازانڭ . 

 

باغمزدە ‏تالان ‏وار ، بلبل ‏زار ‏ادیب طورور ، 

گلستاندە ‏غنجەلر داها آچمەدن ‏قورور . ‏

 

سودا ‏توزلی رافلردە ، جانلر جاناندن عراق ، 

جاندن ‏سون قالدی می ؟ انسان ایدییور مراق . 

 

گوڭل هجرانلە محزون ، ‏سینەدە بیڭ بر یارا ، 

نیازكار ‏سحر ‏وقتی دوام ‏ایت ‏نیازلرە .

MUZDARİP