عقل سنی ایستر ، دیل سنی آڭار

عقل ‏سنی ‏ایستر ، ‏دیل ‏سنی آڭار

 

‏یوسف طورسون 

 

حكمتڭدن ‏سؤال اولماز ‏اللهم ،

قورو ‏طوپراقلرە جان ویرن ‏سنسڭ . 

قدرتڭ حسابا گلمز ‏اللهم ، 

ئولویە دیرییە یوڭ ویرن ‏سنسڭ .  

 

عاقل ‏سنی ‏ایستر ، ‏دیل ‏سنی آڭار ، ‏

سن ‏كە مولام گوڭلدەسڭ دائما . 

‏نەدن ‏گل دالنە بلبللر قونار ؟ 

جوابسز ‏صورودە باشلار معما . 

 

‏یالڭز ‏سن ‏ازلسڭ ، ‏یالڭز ‏سن ‏ابد ؛ ‏

زماندن ‏أوڭجەسڭ ، مكاندن ‏أوڭجە .  

«‏وار» ‏سنسڭ ، «حق» ‏سنسڭ ، «تك» ‏سنسڭ ‏البت؛ 

جان ، اوزنی بیلیر ‏سنی بیلینجە . 

 

صیره طاغلر ‏واردر ، طورور ‏یان یانە ؛ 

گوك یوزینڭ ‏یاپیسی ‏وار ‏دیركسز . 

ببگی قارنندە گزدیریر آنا ، ‏

شو عالمدە بر ‏شئ ‏یوقدر ‏گركسز . 

 

هر شیئی ‏دویارسڭ ، هر شیئی گورور ؛ ‏

علمڭە بر ‏صینیر چیزیلمز ‏سنڭ . 

‏ایسترسەڭ آلیرسڭ ، ‏ایسترسەڭ ویرر ؛ 

‏اسرارڭ عقللە چوزولمز ‏سنڭ . 

 

صایمەیه گوج یتمز ، عاجزدر انسان ؛ 

درت یانمز نعمتلرلە ‏طولودر . ‏

نە دیسەك ‏یترسز ‏نە یاپسەق نقصان ، ‏

شكر ‏كە یولمز حقڭ ‏یولیدر . 

 

عقل آلماز گوزللكلە طوناتدڭ ،  

«‏اشرف مخلوقات » دیدڭ انسانه ،

كائناتی كیمڭ ‏ایچون یاراتدڭ ؟ 

ناصل ‏ایمان ایتمز بر انسان ‏سڭا ؟  

 

‏سنسڭ قوللرینە مرحمت دویان ،

بنی دە رحمتلە قوشات ‏اللهم . 

ایچمدن گچنلر ‏تك ‏سڭا عیان : 

قولڭی جنتدە یاشات ‏اللهم .

AKIL SEN’İ İSTER, DİL SEN’İ ANAR!