مولا هدیەسی

مولا ‏هدیەسی

 

سیری  /م . علی ‏اشمەلی

 

اولسون دیوب ده ‏سكز جنتڭ آناختاری ، 

ربم هدیه ایتمش بزلره اوچ آیلری . 

عفونی ‏یاغمور یاپمش یوجەلر ‏یوجەسنده ، 

سللر ‏گبی ‏یاغدیرمش ‏رغائب ‏گیجەسنده .

MEVLÂ HEDİYESİ