حبل الله

حبل الله

 

سامى گوكسون

 

« هپ برلكدە ‏اللهڭ ‏ایپنە ( اسلامە ) ‏صیم صیقی صاریلڭ ؛ پارچەلانمەیڭ .

‏اللهڭ سزە اولان نعمتینی خاطرلایڭ :

سز بربریڭزە دوشمان ‏كیشیلردیڭز دە او ، گوڭللریڭزی برلشدیرمشدی ‏و اونڭ نعمتی سایەسندە قرداش ‏كیمسەلر اولمشدیڭز . ‏ینە ‏سز بر آتش چوقورینڭ كنارندە ‏ایكن اورادن دە سزی او قورتارمشدی .

‏ایشتە ‏الله جلە جلاله سزە آیتلرینی بویلە آچیقلار ‏كە ‏طوغری یولی بولاسڭز .» ( آل عمران ، ۱۰۳ )

 

حبل الله ‏یعنی ‏یوجە ربمزڭ ‏ایپندن مقصد ، قرآندر.

 

‏اللهڭ قرآنى ‏ایپە بڭزتمەسینڭ بر حكمتی ‏واردر .

 

بر ‏قویویە بر انسان دوشرسە اونڭ قورتولابیلمسی ‏ایچون اوڭا ‏ایپ اوزاتیلیر ؛ ‏یوقاریدن دە ‏قوّتلی اللر چكرسە آنجق قویودن چیقابیلیر . اوڭا اوزاتیلان ‏ایپە ‏صیم صیقی صاریلیرسە قورتولابیلیر . عكسی ‏تقدیردە قورتولاماز . ‏الله جلە جلاله بویورویور ‏كە :

 

‏اللهڭ ‏ایپنە ‏صیم صیقی صاریلڭ .

 

‏تك باشڭزە دگل ، ‏طوپلی حالدە صاریلڭز ‏و بولونوب پارچەلانمەیڭز . ‏یوجە ربمز ؛ بزە آیتلری آپ‌ آچیق بیلدیرییور ‏كە ، ‏طوغری یولی ، ‏حقیقتی بولابیلەلم .

 

‏یوقاریدەكی آیتڭ ‏تام اولارق آڭلاشیلابیلمسی ‏ایچون ، آیتڭ نزول ‏سببنە بر باقمق ‏لازمدر . جناب حق ؛

 

سز دوشمان ‏ایكن ‏الله ، نعمتلریلە سزی بربریڭزە قرداش یاپدی . بویورمقدەدر .

 

پیغمبریمز صلى الله علیه ‏و‏سلم ۱۳ ‏سنە ‏مكەدە ‏اللهڭ ‏امرییلە اسلامی آڭلاتدی ‏و یایدی . ‏صوڭرە ‏مدینەیە هجرت ‏ایتدی . ‏مدینەیە گلدیگی ‏زمان اورادە ‏اَوْس ‏و خَزْرَجْ ‏اسملی ‏ایكی ‏بویوك عرب ‏قبیلەسی ‏واردی ‏و بونلر نفوسڭ چوغنی ‏تشكیل ایدییورلردی . اوج تانە دە ‏یهودی ‏قبیلەسی موجوددی . بونلر آز اولمەلرنە ‏رغمًا ، عربلرڭ آراسنە ‏فتنە صوقویور ‏و قان دعواسی چیقارییورلردی . هم دە ‏اینجیر چكردگینی طولدیرمایان ‏مسئلەلر ‏یوزندن . عربلرە بول ‏فائضلە ‏پارە ویرییور ‏و ‏گلیرلرینڭ قایماغنی یییورلردی . ‏یهودی ؛ ویردیگی بیڭ ‏دینار ‏قارشیلغندە قات قات ‏فائض آلییور ، ویرمەینلرڭ ‏ایسە أولرینی ، ‏تارلەلرینی حتی ‏قادین ‏و ‏قیزلرینی آلییور ‏و بویلەجە عربلرڭ ‏قانینی امییوردی . عربلر بربرلرینی قیردقلرندن ، بونڭ فرقندە بیلە دگللردی . بوگون اولدیغی ‏گبی .

 

بویلەجە ‏یهودی ، ‏مدینە یە حاكم اولویوردی . پیغمبریمز ‏مدینەیە گلدیگی ‏زمان ‏نە قدر عرب ‏قبیلەسی ‏وارسە ، ‏لیدرلك سوداسیلە بربرلریلە ‏صاواشییورلردی . ‏صوڭرە ‏هپسی ‏طوپتان مسلمان اولدی . مسلمان اولونجە قان دعواسی قالقدی ، قرداش اولدیلر . ‏الله جلە جلاله ‏فائضی حرام ‏قیلدی ، مسكین مسكین ‏یاتمەیی ‏یاساقلادی . بویلەجە مسلمانلر طوپارلاندی ‏و ‏مدینەدە ‏حاكمیت اللرینە گچدی .

 

جناب حق ، بو ‏حادثەیلە اونلرە ؛ محبتی ، برلگی ، برابرلگی ، سوگییی خاطرلاتمش اولدی . بزە دە ‏مئالاً ‏شویلە بویوردی :

 

‏ای مسلمانلر ! ‏دقتلی اولوڭ . اسلام ‏و ایمان قرداشلگنە باغلانڭ ، بربریڭزی ‏ایتمەیڭ . سزڭ ‏ایچون ‏تك بر رچتە ‏واردر ، ‏تك بر ‏صاغلام ‏ایپ ‏واردر . او دە ‏اللهڭ كلامی قرآندر . ‏طوپلی حالدە اوڭا صاریلڭ ! ‏أویلە یاپارسەڭز سزڭ ‏ایچون ضلالت ‏یوقدر .

 

‏یعنی بورادە أوڭملی اولان ؛ ‏اللهڭ كلامی اولان قرآن ‏كریمە ‏یاپیشمق ‏و قرآنڭ ‏اطرافندە برلشمكدر . بونی یاپابیلدیگمز آن ، قرآنڭ أوگدیگی قرداشلك ، ‏سوگی ‏و برلك – برابرلك آڭلاییشنی یاقالامش اولورز .

 

اسلامدە قرداشلك چوق مهمدر . مسلمان ، مسلمانڭ قرداشیدر .

 

مسلمان اولمایانلر ، ‏یعنی ‏غیر مسلملر ، مسلمانڭ قرداشی دگلدر . اسلام قرداشلگندە ‏اساس اولان قان باغی دگل ، ‏دین باغیدر . ‏اگر ‏دین باغی ‏یوقسە قان باغی دە قوپار . بونڭ ‏اڭ گوزل مثالی قرآنده آڭلاتیلان حضرت نوحڭ ‏قصەسیدر .

 

حضرت نوح او مشهور طوفان باشلاینجە ؛

 

– ‏یاوروم ، ‏اولادم ، ‏جگر پارەم . گل ، بیڭ گمییە بوغولاجقسڭ . دیدیگندە اوغلی ؛

 

– بنی صودە بوغولمقلە می قورقوتاجقسڭ ؟ بن ، داغیڭ ‏تپەسنە چیقار قورتولورم . ‏دیە جواب ‏ویردی .

 

او احمق ؛ « داغڭ ‏تپەسنە چیقنجە طوفاندن قورتولورم . » ظن ایدییوردی .

 

حضرت نوح ؛

 

– اوغلم ، ‏أویلە دگل . بوگون ‏اللهڭ آجیمدیغی ‏هیچ بر ‏كیمسە قورتولامایاجق . دیركن آرالرینە بر طالغە ‏گیردی ‏و اوغلی صولرە گومولدی ‏گیتدی . حضرت نوح طیانامادی ‏و ‏اللهە ‏شویلە ندا ‏ایتدی :

 

– ‏یا ‏ربی ! او بنم ‏اولادمدی ، اهلمدندی ، عائلەمدندی ...

 

جناب ‏الله ؛

 

– او ، ‏سنڭ عائلەڭدن دگلدر . بویوردی . ‏یعنی ؛ « ‏ایمان ایتمەدیگی ‏ایچون سنڭلە مناسبتی بیتمشدی . » ( باقڭز هود ، ٤٥ – ٤٧ )

 

اونڭ ‏ایچون بز مسلمانلر ، ‏نرەدە اولورسە اولسون ‏دیگر مسلمانلری قرداش ‏صایمق طورومندەیز . ‏دنیادە ‏نە قدر مسلمان ‏وارسە ‏هپسی بزم قرداشمزدر . هم دە قان باغندن داها ‏فضلە قرداشدر .

 

مسلمان قرداشلگی مالیلە ، جانیلە ، عرضیلە ، ‏هپسییلە بربرینە باغلی ؛ بربرینڭ شرفنە ‏حیثیتنە دقت ایدن ‏و أوڭی أوز بە أوز قرداشی ‏گبی قورویان باغلیلغڭ بر اثباتیدر .

 

اما ‏مع الاسف ایمان باغی ‏و اسلام قرداشلگی ‏ضعیفلادیغی ‏ایچون شو آندە مسلمانلر ‏پارام پارچە اولمش ‏وضعیتدەدر . ‏سوزدە بوگون ‏ایكی میلیار مسلمان ‏وار ، آما بر آووج ‏یهودی ‏گبی برلك ‏و برابرلك ‏ایچندە اولامییورز . ‏حالبوكە جناب ‏الله ، بز مسلمانلرە قرآن ؛ « بر ‏و برابر اولوڭ . » بویورویور . مسلمانلر اولارق ؛ بوگوندن ‏تزی ‏یوق ، ‏اویانمق ‏و بربریمزە ‏صیقی ‏صیقییە باغلانمەمز گركمكدەدر . ‏ینە بوگون ‏اعتباریلە ، أولكەمز بو برلكدەلگڭ ‏تأمینی ‏ایچون ‏غیرت ایتمكدەدر .

 

‏خلاصە ؛

 

بزلر مسلمانلر اولارق برلك ‏و برابرلك ایچریسندە اولسەیدق ؛ ‏یهودی قدسی المزدن آلابیلیر میدی ؟

 

چيندە ‏طوغو ‏تركستانلی مسلمان قرداشلریمز چلە چكییور اولورلر میدی ؟

 

آراقاندە مسلمانلر قتل عامە اوغرارلر میدی ؟

 

‏و ‏دنیانڭ هر ‏یرندە مسلمان قرداشلریمز ‏پریشان اولورلر میدی ؟

 

بر مارشڭ ‏سوزلرندە ‏افادە ایدیلدیگی ‏گبی :

 

طوپتان صاریلالم ‏یوجە قرآنه ؛

چونكە رحمت اینمز آیری طورانە .

 

مسلمانم دیین بو قدر ملت ،

اسلام گوزی ‏ایلە ‏كندینە باقسە ،

‏اسیر می اولوردی مسجد ‏اقصا ؟

 

اولمازدی آما ‏طارمه طاغین اولونجە مسلمانلری بو حالە گتیردیلر . ‏شمدی ‏بتون بونلرڭ قارشیسندە مسلمانلرڭ ‏اویانیق اولمسی ، ‏شعورلی اولمسی ، ‏دینینی ، ‏ایماننی ‏ایی أوگرنوب ، برلك ، برابرلك ، ‏سوگی ‏و محبت ‏ایچندە اولمسی ‏لازمدر . هم ‏دنیادە هم دە آخرتدە اسلامدن باشقە چیقار ‏یول ‏یوقدر . بونی گوندمنە آلان بر شاعریمز ‏نە گوزل سویلەمش :

 

اللهە طیان ، ‏سعیە صاریل ، حكمتە رام اول ؛

‏یول ‏وارسە بودر ، بیلمییورم باشقە چیقار ‏یول . ( م . عاكف )

 

یوجە ربم ؛ بزم برلگمزی ، برابرلگمزی ، آرامزدەكی محبتی ‏و باغلیلغمزی قرآنڭ ‏اطرافندە بولوشدیرسون . بو ‏صورتلە ‏یڭیدن ‏شاهلانیشە گچەبیلمەمزی ‏نصیب أیلەسین ان شاء الله . آمين ..

HABLULLAH