گونشی ، جكتینڭ آستارندە غائب ایدنلر

گونشی ، جكتینڭ آستارندە غائب ایدنلر

 

رائف قوچاق 

 

مزاردە قان ‏ترلییور بابامڭ ‏ایسكلتی ،

‏نە یاپدق ، ‏نە یاپدیلر مقدس ‏امانتی ؟

 ( ن . ‏فاضل )

 

 

 

چوق ‏قیمتلی بر ‏خواجەمدن ، شو ‏واقعەیی دیڭلەمشدم :

 

‏وقتیلە ، عثمانلی ‏ایمپاراطورلغندن ، بوسنە صانجاغنە محكمە ایشلرینی یوروتمەلری ‏ایچون ‏ایكی حاكم ‏وظیفەلندیریلیر . حاكملر ‏گیتدكدن ‏ایكی ‏سنە ‏صوڭرە ، در سعادتە بر عرض حال یازارق ؛ ‏یا ‏كندیلرینە ویریلن ‏تخصیصاتڭ ‏كسیلمەسنی ویاخود ‏كندیلرینڭ بورادن آلینمەسنی ‏طلب ایدرلر .

 

‏مسئلەیی ‏تحقیق ‏ایتمك ‏أوزرە ؛ مشهور ‏تاریخجیمز احمد جودت ‏پاشا ، مفتش اولارق گوندریلیر . ‏پاشا ، ‏گیدر گیتمز حاكملردن ‏وضعیتلە علاقەلی معلومات آلیر .

 

حاكملر ‏ایكی سنەدر بورادە اولدقلرینی ، آنجق ‏هیچ ‏كیمسەنڭ محكمە ‏ایچون ‏كندیلرینە باش وورمادیغنی سویلرلر . ‏پاشا ، چارشویە چیقار ‏و ‏تحقیقاتە باشلار . ‏اصنافە ناصل چالیشدقلرینی ‏و آرالرندەكی ‏مسئلەلری ناصل چوزدكلرینی ‏صورار . ‏اصناف ؛ آلیش ویریشدە ‏پارەلری ‏وارسە ‏پشین اولارق ، ‏یوقسە ویرەسیيە اولارق ‏معاملە یاپدقلرینی ، ویرەسیيە ویرركن بر بولومی ‏كندیلرندە ، بر بولومی مخاطبلرندە قالاجق شكلدە بر ‏پوصولە ‏یازدقلرینی ، ‏پارەیی ویرینجە ‏پوصولەیی ‏گری آلدقلری بر ‏معاملە یاپدقلرینی آڭلاتیرلر .

 

‏پاشا ؛

 

– ‏پكی بورچلی ‏كیشی اولورسە ‏نە یاپارسڭز ؟ ‏دیە صورنجە ؛

 

– ‏پوصولە ، ‏تركەسندن چیقار . ‏وارثلری أودر . دیرلر .

 

‏پاشا ؛

 

– ‏پكی بورچلی ‏كیشی ، بورجنی انكار ایدوب أودەمزسە ؟ دیینجە ، مخاطبلری هم ‏شاشقین هم دە ‏قیزغین بر شكلدە ؛

 

– ‏أویلە ‏شئ اولور می ؟ ‏دیە جواب ویررلر .

 

بوگوندن باقینجە ، انسان ؛ بو ‏منظرەیە هم شاشیرییور هم ‏حیرت ایدییور هم دە ؛ « ‏نرەدن ‏نرەیە گلمشز . » ‏دیە قهرلانییور دگل می ؟

 

باقڭز ؛ ‏ذهنلریمز ‏أویلەسنە أورسەلنمش ‏و شرطلاندیریلمش ‏كە ، اصلندە اولماسی گركن ، ‏یعنی نورمال اولان بر ‏معاملە ، بزە آنورمال گلە بیلییور . ‏واقعەدن آلمەمز گركن بر چوق عبرت ‏و درس ‏وار دە بزجە ‏اڭ أوڭملیسی ، جمعیتڭ اخلاقی ‏یاپیشینڭ ‏نە قدر ‏صاغلام اولماسی گركدیگی ‏و ‏وظیفەلی انسانلرڭ ایشلرینی یاپمەدەكی حلال ‏و حرام ‏حساسیتی اولملی ، ‏دیە دوشونییورم .

 

‏واقعەنڭ یاشاندیغی ‏یر ، ‏دونە قدر بزم ‏طوپراقلریمزدی . « بو ‏حساسیت ، ‏سادەجە اورادە می ‏واردی ‏ویا اوراسی ‏ایلە می ‏صینیرلییدی ؟ » ‏دیە باقاجق اولورسەق ، ‏البتە ‏كە ‏بتون بر عثمانلی جغرافیەسنڭ ‏و خلقینڭ – بر چوق ‏أورنكلردن آڭلاشیلاجغی ‏أوزرە – بو ‏حساسیت ‏أوزرینە بنا ایدیلدیگینى گورمەمز ممكن .

 

‏شمدی دونوب ، بوگونە ‏گلەلم ‏و ‏كندیمز ‏ایلە او دونمدە یاشایان انسانلری ، بر ‏ترازییە ‏قویالم . ‏كندیمزە شو ‏صورویی ‏صورەلم :

 

او انسانلرە بو ‏حساسیتی ویرن ‏نیدی ؟ ‏و بزدە ، بوگون ‏اكسیك اولان ‏نە ؟

 

بز ، گونشی جكتینڭ ‏ایچندە غائب ایتمش ‏و أونی اوزاقلردە آرامە غرابتنە دوشمش بر ملتز . بیڭ ‏ییللق بر دولت گلەنگمز ؛ بو دولتلرڭ یتیشدیردیگی علم ، عرفان ، ‏سیاست ‏و عسكری آلاندە ‏ذروە ‏شخصیتلریمز ‏وار . بلكە دە ‏قیامتە قدر آشیلامایاجق أبعاددە ‏اثرلریمز ‏وار . ‏لكن ؛ بز اونلرڭ ‏هپسینی المزڭ ‏ترسی ‏ایلە بر كنارە قویوب ، باشقەلرینڭ بزم ‏قیرینتیلریمزدن اولوشدیردیغی كولتور ‏و مدنیتلرینی آلمەیە ‏اوغراشییورز .

 

‏تاریخ ‏صحیفەلری ، ‏كندیسندن عبرت آلانلر ‏ایچون بر چوق مالزمە ‏ایلە ‏طولو . او عبرت ‏صحیفەلرینە گوز آتینچە شو ‏حقیقتی گورییورز ‏كە ؛ ‏هانگی ملت ‏اللهڭ ‏اسمی ، اونڭ كلامی ‏و ‏دینی ‏یوجلسين ‏دیە ‏غیرت ایتمشسە ، ‏الله ‏تعالی اونلرڭ ‏اڭ كوچوك ‏غیرتنە بركت ‏ویرمش ‏و ‏دنیایە حكمران اولمالرینی ‏نصیب ایتمشدر . ‏یر یوزیندە اونلری عزتلی ‏و ‏شرفلی ، ‏دیگر ملتلری اونلرڭ أوڭندە ‏ذلیل ‏حالە گتیرمشدر .

 

‏و ‏ینە او عبرت ‏صحیفەلرینە باقینجە ؛ ‏هانگی ملت ، ‏صاحب اولدقلرینڭ ‏الله ‏تعالی نڭ بر ‏لطفی ‏و احسانی اولدیغنی اونوتمشسە ؛ او نعمتلری ، ویرن ‏ایچون دگل دە ‏كندی آرزو ‏و ‏ایستكلرینە ‏گورە قوللانمەیە ، ‏ذوقە ، صفایە ‏و ‏سلطنتە ‏صرف ایتمەیە ، ‏كندی دگرلرینی بیراقوب ، باشقەلرینە ‏أوزنمەیە باشلامشسە ‏الله ‏تعالی نڭ ؛

 

دنیادە یوكسلن بر شیئی آلچالتمق ، ‏اللهڭ دگیشمز قانونیدر . ( ‏بخاری ، جهاد ، ٥٩ ، رقاق ، ۳٨ ) حكمی ‏ایجابی ، اونلردەكی عزتی آلمش ‏و ‏ذلتە محكوم ‏حالە گتیرمشدر .

 

‏یوقاریدە صوردق ‏یا ؛ « اونلردە اولان آما بزدە اولمایان ‏نە ؟ » ‏دیە . او انسانلرە بو ‏حسیاتی ، ‏صاحب اولدقلری اینانج ویرییوردی . ‏پكی ، بو اینانج بوگون بزدە دە موجود . « او حالدە ‏نەدن بویلە بر ‏حساسیتمز ‏یوق ؟ » ‏دیە دە صورویور انسان . اصلندە ‏صورونڭ جوابی بللی . ‏مع الاسف ؛ ‏ایناندیغمز ‏گبی یاشامەدیغمز ‏ایچون ، یاشادیغمز ‏گبی ‏اینانمەیە باشلامشز او ‏یوزدن .

 

‏گلین ؛ او دونمدە اویغولانان ‏اگیتیم ‏سیستمی ‏ایلە شو آندە اویغولانان ‏اگیتیم ‏سیستمینی بر ‏قیاسلایالم . ‏گلیشن ‏تكنولوژی ‏و امكانلرڭ ‏تمامی قوللانیلدیغی حالدە ؛ « ‏نەدن بو قوامدە انسان یتیشدیرەمییورز ؟ » ‏دیە بر دوشونەلم .

 

بر ‏اگیتیم ‏سیستمی دوشونڭ ‏كە ؛ بربرلری ‏ایلە اولان مناسبتلرندە ، انسانلری محكمەیە بیلە ‏گیتمدن ‏كندی آرالرندەكی ‏پروبلملری چوزسون ، جمعیتی ‏كندی آراسندە حضور رفاه ‏و باریشیق حالدە یاشاتسین ، ‏سادەجە انسانلرڭ دگل ، ‏حیوانات ‏و نباتاتڭ بیلە حقنە حقوقنە ‏رعایت ایدیلەرك بویلە ‏دستانسی بر ‏سویەیە چیقارسين ، آما ‏نە ‏یازیق ‏كە ؛ « ‏یڭی شیلر یاپاجغز . داها ‏ایلری گیدەجگز . » ‏دیە یاساقلانسین ، كوتولنسین ، اونوتدیرولسون ، بو عقلە ‏و ‏وجدانە ‏صیغمییور .

 

بوگون یاشادیغمز غرابت شو :

 

‏صانكە بیڭ ‏ییللق دگل دە ‏طوپراقدن ‏یڭی چیقمش بر ملتمشز ‏گبی ، ‏صاحب اولدیغمز هر شیئی گورمزدن گلمەیە ‏و بر چوق شیئی دنەمە یاڭیلمە اصولی ‏ایلە أوگرنمەیە چالیشارق ، هم ‏وقتمزی هم دە نسللریمزی هبا ایتمەیە دوام ایدییورز .

 

‏اوت ؛ بر ‏مؤسسەنڭ ‏اكسیكلری ، خطالری اولابیلیر . بر ‏شئ ‏یاپمق ایستەین ، موجود ‏یاپینڭ ‏اكسیكلرینی ‏تماملایوب أونی إكمال ایدرك دوام ایدەبیلیردی . آما بورادەكی ‏نیت ؛ دوام ‏ایتمك دگل ، اورتەدن ‏قالدیرمقمش ، ‏شمدی داها ‏ایی آڭلاشیلییور . . .

 

‏تاریخدە باشاریلی اولان ملتلرڭ ‏خصوصیتلرینە باقدیغمز ‏زمان ؛ ‏صاحب اولدقلری معنوی دگرلری ‏یوجلتمك ‏ایچون ‏مجادلە ایتدكلرینی ، بوندن ‏طولایی هم كولتوردە هم علمدە هم عسكری هم دە ‏سیاسی آلاندە ‏ذروەیە چیقدقلرینی گورییورز . بوگون ‏دنیایە حكم ایدن ، ‏اقونومیلری ‏ایلە باشقە ملتلردن ‏أوستون اولان دولتلرە باقدیغمز ‏زمان ؛ ‏صاحب اولدقلری دگرلرندن ‏تعویض ویرمەدكلرینی ؛ تاریخی ، كولتورل ‏و ‏اجتماعی اولارق گچمشلری ‏ایلە باغلرينى ‏محافظە ‏ایتمك ‏نقطەسندە ‏صوڭ ‏درجە ‏تیتیز طاوراندقلرینی ‏مشاهدە ایدییورز .

 

حتی ، بو مملكتلرڭ طبیعی گوزللكلرینە بر باقین ، ‏هیچ بوزولمدن ‏یوزلرجە ‏ییلدر عین قالدقلرینە ‏شاهد اولورسڭز .

 

عائد اولدیغی اینانجی ، ‏تام معناسیلە إدراك ایدوب عمل بویوتنە دوكمەینجە ؛ ‏صاحب اولدیغمز هر شیئڭ ‏تخریب اولمەسنە ، اونلرڭ باشقە شیلرە دونوشمسنە ‏سیرجی قالدق . بر ‏كوشەسندن ‏طوتدیغمز ‏پارچەیی ، او ‏بتونڭ ‏تمامی ظن ایتدك . بزم اولسون آما ‏بویوك اولسون ‏دیمك ‏یرینە ، كوچوك اولسون آما بنم اولسون دیمەیی ‏یگلەدك . ‏أویلە دیدیگمز ‏ایچون دە ‏پارچە ‏پارچە بولوندك ‏و طاغیلدق .

 

بوگون ؛ دوشدیگمز یردن ‏یڭیدن ‏طوغریلمق ، غائب ایتدیگمز گونشی بولارق ، أونی ‏لایق اولدیغی ‏یرە ‏قویمق ‏و اونڭ ایشیغندە ‏صوڭسز ‏حیاتە ‏یورومك ‏غیرتندە اولملی یز .

 

مولام ؛ ‏صاحب اولدیغی ‏قیمتلری ‏حقی ‏ایلە إدراك ایدوب ، اونلرە ‏لایقیلە ‏معاملە ایتمە شعوری ویرسین . آمين

GÜNEŞİ, CEKETİNİN ASTARINDA KAYBEDENLER

.