آصالاق

آصالاق!

 

‏تالی ( مصطفى عاصم كوچوك آشجى )

 

 

 

گوڭلی قرآنله طولان ‏قول ، اولاماز ‏هیچ آصالاق،

حافظڭ ‏طوپلومە بیڭ ‏فايدەسی ‏واردر آ صالاق!

 

‏ایكی اوچ ‏ییل ‏یوجە قرآنه آدانسین دە ‏عمر ،

سیر ایت ، ‏اڭ آز برە اون قات بركتلر گورولور.

‏ایكی – اوچ ‏ییل آرا ‏ویرمش ‏نیجە حافظلرە باق ،

قپاتیر ‏فرقی ، گچر ‏اڭ ‏أوڭە ، دائم ‏یوزی آق!

حافظڭ ‏أویلە پاریلدار ‏كە ‏ذهن ‏دنیاسی ،

باشقە اوغراشلرە میل ایتمەسین ‏ایستر ‏خواجەسى .

‏نیجە عالِم ، ‏نیجە شاعر ، ‏نیجە خطاطلر ‏وار ،

‏نیجە حاكم ، ‏نیجە دوقتور ، ‏نیجە ‏استادلر ‏وار .

آما ‏هپسندن عزیز ، ‏هپسینە ‏أوستون ‏رتبە ؛

‏اهل قرآن اولابیلمك ‏و ‏دویورمق قلبە …

‏ایكی ‏دنیادە مبارك بو مقام ، لكن ‏سن ،

‏نە قدر آیریسڭ ، ‏عرفڭدن ، عزیز ملتدن .

 

‏أوڭدر اولمقدر ‏امامت ، باش اولور هر بابدە ،

تلفوندن دگل ، ‏ازبردن اوقور محرابدە …

جامع ؛ مكتب ، ‏اگیتیم یوردی ‏كە ‏هیچ تعطيلی ‏یوق ،

جامع ، خستانە ، ‏كتبخانە ، امامڭ ایشی چوق .

‏أوڭدەدر حافظ امام ، قلبلری هپ ‏تقویەدە ،

‏أوڭجە ‏سوز اوندە ‏شهید عسكر ‏ایچون ‏تعزیەدە .

‏أورَتیم ؛ بر صاتیلان ‏مادە دگل ، معنا دە ،

خدمت أیلر اونی بر ‏یوك گورنڭ نعشينە دە

مدیە « ‏صوسیال » بوگون ، اینترنتە هركس یازییور ،

آ صالاق . منطقینڭ آلتنە ‏پیسلك ‏صیزییور .

‏سن دە بر غاستەجيسڭ ، خدمتڭ انسانلرە ‏نە ؟

‏هذیاندن ‏أوتە آڭلات ، ‏نە أورَتدڭ بوگونە ؟

 

گوڭلی قرآن ‏لا طولان ‏قول ، اولاماز ‏هیچ آصالاق

حافظڭ ‏امتە بیڭ ‏قاتقیسی ‏واردر آ صالاق!

ASALAK!