ناصل یوروملی ؟

ناصل یوروملی ؟

سیری ( م . علی ‏اشمه لی )

 

‏یوللر ‏عمرندن اوزون ، ‏تنلە دگل ، جانلە یورو، 

جانە رهبر ‏أبدی حضرت جانانلە یورو!

 

قيلاووزسز وارامازسڭ ، بیلەمزسڭ ‏روطەیی، 

صاقین آیریلمە پشیندن ‏یوز آغارتانلە یورو!

 

 بر ‏ضیا اولماسە هر ‏شئ ‏قرە ، هر ‏یر ‏زفیری، 

شو قراڭلقدە گوڭل ‏لامبەسی ، برهانلە یورو!

 

هر ‏طوزاق ، هر ‏پوصو ، هر ‏تهلكە ، هر ‏زور ، ‏ایچ ‏ایچە، 

‏تك گیدیلمز یيگیدم ، بر اولو كروانلە یورو!

 

 ‏صاییسز ‏زیق – ‏زاغی گورمز ، چوزەمزسڭ دوگومی 

‏كندی عقلڭلە دگل ، حضرت قرآنلە یورو!

 

 آغزە ، قوم روزگاری ، ‏توز طولدیرویور ، چوللر چوق، 

‏هپسی گلشن اولا ، ‏پیغمبر ذی شانلە یورو!

 

 دیك ‏و ‏صارپ ‏انگەبەلر ، ‏سدّی آشیلماز قایالر، 

بر دە باغ چلمەسی ‏وار ، طاغ ‏گبی ایمانلە یورو!

 

 ‏تك گچید محشرە ‏دنیا دینیلن كوپرو ، چتین، 

نە قدر ‏اینجە ‏و ‏كسكین ، بونی ‏تام آڭلا یورو!

 

امتحانلر یوروتور كار ‏و ‏ضرر چارشوسنی، 

‏سن ‏تجارتدە ‏صاغ اومزڭدەكی جزدانلە یورو!

 

باق شو ‏صول اومزی ‏طاشاركن ‏نیجە افلاس ایدنە، 

عبرت آل ، اوردە دگل بوردەكیپشمانلە یورو!

 

‏ذوقە طالمش قودوران قهقهه ‏اربابنی گچ، 

ئولمدن ؛ ‏سیل كسیلن گوزلری عمّانلە یورو!

 

‏كیفه ‏یورمق شو آغیر غربتی ، احمقلقدر، 

آیریلق ماتمی بر جادّەدە هجرانلە یورو!

 

گوكدە ‏سوز دیڭلەمدڭ ، ‏یرلرە دوشدڭ ، آرتیق؛

دیڭلە هر ‏امرینی حقڭ ، ‏ادب ‏اركانلە یورو!

 

دوشمە ‏تكرار شو ‏مزارلقدە ، كبردن صییریل، 

متوازی ‏یاشا ، ‏صوڭ ‏ذروەیە خرمانلە یورو!

 

قانمە ‏هیچ نفسڭە ، گردابدە بوغار روحنی او، 

‏سن، ‏پیس ‏ابلیسی ‏دفع ‏ایت، ‏تر تمیز انسانلە یورو! 

 

 ‏یا فقیرسڭ ‏یا دە ‏زنگین ، بو ‏بویوك بر ‏تقدیر، 

اهل ‏عصیانی بیراق،  حال ‏غریبانلە یورو! 

 

اور ‏درین ، آغری ‏حزین ، ‏حصە غائب ، ‏یر یوزی قان، 

بشریڭ دردی ‏ییغین ؛ آچ ، اوقو ، درمانلە یورو!

 

ظالمڭ ‏كین ‏و جفا قوصدیغی بر آندە ‏هلە، 

طورما ، شفقت ‏و عدالتدەكی ‏وجدانلە یورو!

 

غایەدن چلمك ‏ایچون، اوغراشە طورسون دوشمان 

‏سن دە جدّڭ ‏گبیاللّه دیو دستانلە یورو!

 

‏ینە گوكقبّەیی بر ‏طاتلی ‏صدا ، طولدیرسین، 

كوتو بر ناملە دگل ، ‏اڭ ‏ایی بر شانلە یورو!

 

 ‏ینە ‏وصلت گونی ‏یادیلە ‏صباح ‏ایت بو ‏گیجە، 

 صاریلوب ‏توبەیە رحمت ‏طولي غفرانلە یورو!

 

 ‏ینە ‏فاتح ‏ددەمڭ ‏دیپ دیری عزمیلە بوگون، 

كوفلی زنجیرلری ‏قیر ، عین ‏كحیلانلە یورو!

 

 ‏ینە ‏سن اول ، شرفڭ ، ‏شخصیتڭ آبدەسی، 

مایەسز ‏طینتە ؛ « ‏لا ! » چك ، گوگە قربانلە یورو!

 

بیڭ علاج اول ، ‏ینە میقروبلری آلت ‏ایتمك ‏ایچون ، 

‏ینە بر حمله دە ؛ « ‏یا حق ! » ‏دیە قالقانلە یورو!

 

 ‏ینە ‏دنیادە یوجلت عشق ‏ایلە اللّه سوزینی، 

‏أوز بودر ؛ بر ‏الی جان ، بر ‏الی طوفانلە یورو!

 

‏هایدی ، بوش قالدی افقلر ، ‏سنی بكلر ، ‏نیجەدر، 

تاج ‏سنڭدر ؛ ‏یاشی اون بش ، باشی طقسانلە یورو!

 

كوكلەنوب ‏تازە فدانلر چنار اولسون ‏یڭیدن، 

هر ‏طمورجقدە طوغان ‏میوۀ عرفانلە یورو!

 

عرشە قول قول ، ‏ینە باغرندە قناتلر ‏طاقیلی، 

آی ‏و ‏ییلدیز ‏گبی گوندوز ‏گیجە دورانلە یورو!

 

‏ینە اولسون یگیدم ، هر ‏گیدیشڭ ‏طوغری ‏یوڭە ، 

اولو معبدلە ، ‏منارەیلە ، شادروانلە یورو!

 

ای جوان ، ‏قایماسین عالمدە ثباتكار آیاغڭ، 

«طوغری اول! » ‏امرینە اوی ، ‏اڭ ‏یوجە فرمانلە یورو!

 

 قورو انسانلغی هر دم ، جادی ‏ظالملردن، 

فتحینڭ بایراغی جوشسون ‏ینە میزانلە یورو!

 

 بو قدر ‏سرلە یورورسەڭ ، ‏سڭادر هر ‏مژدە، 

أیردیگڭ ، جنت اولور ، ‏سجدۀ شكرانلە یورو!

 

استقامت ، او اوزون ، ‏اڭ ‏قیصە ‏یول ، ‏ای ‏سیری، 

باشدە سیر ایت ‏صوڭی ، ‏اللّهە بو ‏سیرانلە یورو!

NASIL YÜRÜMELİ?