مولانانڭ غزلینی توركجە سویلەییش – ۲

   

هرون اوگمش

 

بنی ‏تنهایە چكوب ؛ «قال!» دیدی جانان بو ‏گیجە . . .   

دیدم ؛ آنجق گورونوب ‏قیل بڭا احسان بو ‏گیجە . . .   

   

بر نشان ‏ویر بڭا ‏ای ‏یار ، بیراق معذرتی ،   

دوشەیم آردنە ‏یوز ‏أوستی ‏پریشان بو ‏گیجە . . .   

  

گون جمالڭلە منور ، ‏گیجە ‏زلفڭلە ‏سیاه ،   

دوشسون آی – چهرەڭی گوستر دە – ‏سمادان بو ‏گیجە . . . 

  

‏سن ‏گیك آوجیسی ، بن آولادیغڭ بر آهو ،   

‏گیتمم اما ، آجییوب بندیمی آچسەڭ بو ‏گیجە . . .   

   

مصرە بیهودە ‏سفر ایتمە ، دونوب گوڭلیڭە باق !   

آراسان اوردە قونوق ، ‏یوسف دوران بو ‏گیجە . . .   

   

سندەدر نغمە دە ‏خوٰانندە دە مطرب دە ‏اینان ،   

سویلەدڭ باق ، ‏نیجە حكمت ‏طولو دستان بو ‏گیجە . . .   

   

بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی

صنما بلی ولیکن تو نشان بده کجایی

 مطلعلی غزل . ( ٣ ، ۳۲٤ )

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -2- BU GECE