صاقین اولا شیمارما ها

سكوتی ( خضر عرفان ‏أوڭدر )

 

گوزللگڭ حق ‏ویرگیسی، 

صاقین اولا شیمارما ها! 

قدر اونڭ بر ‏یارغیسی، 

صاقین اولا شیمارما ها! 

 

اوگرتن او ، قاوراتان او! 

گولدیرن او ، آغلاتان او! 

ئولدیرن او ، یاشاتان او! 

صاقین اولا شیمارما ها!

 

نعمتینی ‏صای ‏صای بیتمز، 

قوللرینی نارە ایتمز، 

او ؛ « طور ! » دیسین ، قلبڭ آتماز؛ 

‏صاقین اولا شیمارما ها! 

 

سكوتی ‏دیر: «‏كندیڭی بیل!» 

تهلكەلی عضو شو ‏دیل، 

بیل ‏كە ‏یارڭ أویدر ‏دیل؛ 

‏صاقین اولا شیمارما ها!

SAKIN OLA ŞIMARMA HA!