چیگدم ‏دیر ‏كە

ثروت يوكسل

 

 قار ‏ایچندە طوغمشم ، بهارڭ اشیگییم .   

 ‏اویقوسندن اویانان ، طوپراغڭ ایشیغییم .   

   

 چوجقلرڭ ألندە ، بن بر ‏صاری اینجییم .   

 قوزولرڭ ‏مژدەسی ، قوشلرڭ سوینجییم .   

   

 بوزقیرلرڭ ‏سوسییم ، ‏یایلەلرڭ ‏قیزییم .   

 بویون بوكر بكلرم ، بر ‏اینجەجك ‏صیزییم .   

   

 بنی گورن چوبانلر ، هوادە جمرە آرار .   

 ‏بلوطلر جوشار ‏گلیر ، روزگار ‏صاچمی طرار .   

   

 بیلمم ، ‏كیم بیلیر كیمڭ ‏سودا ‏یارەسندەیم .   

 ‏ای ‏یار گل اوقو بنی ، كتاب آراسندەیم .   

   

 ‏صحبتە ، ‏ذكرە حسرت ؛ بر ‏پیڭار باشندەیم .   

 ‏زمانڭ ‏قیصقاجیندە ، ‏یولجی ‏تلاشندەیم .   

   

 اوچ – بش گونلك ‏عمردە ، ‏سیرە گلدم جهانی .   

 حزنينی پایلاشدیغم ‏پیرلر ، ‏درویشلر ‏هانی ؟ . .   

   

چیچكلر ‏مجلسیندە ، ‏رؤیامی ‏یورارلر می ؟   

اولومڭ علاجنی ، ‏لقماندن صورارلر می ؟   

   

 توركیلرڭ قوینندە ، ‏خیاللرە دالایم .   

 گوزللگم بر ‏یانە ، ‏ادبملە اعلایم .   

   

 گوزی ، گوڭلی خوش ایدن ؛ مورم ‏وار ، بیاضم ‏وار .   

 جنتدە آچمق ‏ایچون حالمجە ‏نیازم ‏وار .   

   

« ‏پاپاتیە»‏یی ، «نرگس»ی ؛ قوم قرداش بیلیرم .   

 بر ‏خویرات ‏ال اوزانسە ؛ قورقارم ، ایركیلیرم .  

 

 آیری دوشدم «گل»مدن ، بنی دە قوقلاسەیدی .   

 «‏یتیم» ‏دیە سوەرك ، غربتدن صاقلاسەیدی .   

  

بر توركمان ‏خالیسندە ، ‏سوگینڭ نقشییم .   

طاغلرڭ ‏یوجەسندە ، بر جیلان باقیشییم .   

   

یوكسلڭ گوز یاشلری ، ‏یاپراقلریمە دوشر .   

 بر ‏نفسلك ‏حیاتی ، ‏تفكر ایتسین بشر .   

   

 بن گونشدن رنك صاغان ، باغین یاقیشیغییم .   

 ناصل صاراروب ‏صولمام ، مولامڭ عاشقییم !

ÇİĞDEM DER Kİ!..