MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -12- EY ÂŞIKLAR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

Yarasın içtiğiniz bâdeler ey âşıklar!
Hepsi olsun dilerim bal-şeker ey âşıklar!

«Âfiyet olsun erenler!» sözü tâ Arş’a varıp,
Geçti ammâ öte, hâlâ gider ey âşıklar!

Sâhilinden söz edilmez, bu deniz can denizi,
Lâ-mekândan yüce, neymiş ki yer ey âşıklar!

Bir kıyâm ettiriyor dalgaya eş, bir secde,
Bizi hayran bırakan her eser ey âşıklar!

Deyiniz: Can oluruz bizler o canlar canına!
Kimsiniz derse bir insan eğer ey âşıklar!

Dalgıç olmazsa da bir kimse ne gam, can denizi,
Ona himmetle bağışlar güher ey âşıklar!

Halkı mahvetti; «Şu olsaydı… Bu olsaydı…» sözü,
Onu biz görmüyoruz mûteber ey âşıklar!

Gönlü kaybetmiş, epeydir de ümit kesmiştim,
Yâri koynunda uyurmuş meğer ey âşıklar!

«Yattığın yer ne güzelmiş!» dedim; «Elbette!» dedi,
“Dereceksen gülü gülşende der!” ey âşıklar!

Benim arzımdaki gül, münkirin arzındaki kil,
Söylesem hakkı fakat reddeder ey âşıklar!

Hele cânânının aşkından içip mest olsun,
Seçemez arzı semâdan beşer ey âşıklar!

Sığsa tek gönle sığar, bir tuhaf ummandır aşk!
Almaz aslā onu gökler ve yer ey âşıklar!

Şems-i Tebrîz doğaldan beridir meşrıktan,
Görürüm can nere etsem nazar ey âşıklar!

________________
* ‘Ayşhâ tan nûş bâdâ her zamân ey âşıkan
V’ez şümâ kân-ı şeker bâd in cihân ey âşıkan
matla‘lı gazel olup 8. beyit eksiktir. (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN, İst: Ötüken, 2000, II, 395)

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

27 Haziran 2021, Konya