TEVHÎD-İ HAZRET-İ ALLAH

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bir ve tektir, Rabbim Allah’tır benim,
İsmi Rahman bir Hudâ’dır Hak Rahîm.
Tek O’dur, Allâhu ekber, en aziz,
Hû’dur Allah, Hak’tır Allah, şüphesiz.
Şâhid âlem, tâ ezelden, tâ ebed,
Misli yoktur, ancak Allah’tır Samed!
Ancak Allah, başka yoktur hiç ilâh,
En karanlık anda O’ndandır sabah.
Haz değil, hüsrandır O’nsuz bir hayat,
Yalnız Allah çâre, îmandır kanat.
Fark edip şükreyle, çoktur nîmeti,
Öyle bir Allah ki, sonsuz rahmeti.
Öyle bir Allah ki, hiçbir aczi yok,
Sen gönül ver, derde dermân O’nda çok.
En çözülmez kördüğüm bir iş bile,
Hallolur bir anda bismillâh ile.

İsteyen son demde sonsuz bir düğün.
Candan olsun Hakk’a âşık kul bugün.
Çağlar Allâh aşkı, gözlerden taşar,
Mest olur zâkirler Allah der yaşar!
Bir kul; Allah derse, feryâd eyleyip,
Yardım eyler, Allah imdâd eyleyip.
Bir kul, Allah derse, her şey tâm olur,
Çünkü Allah zikri, ancak tek huzur.
Bir kul; Allah derse, rıdvandır sonu,
Hiç günahsız hâlde eyler Hak onu.
Bir kul; Allah derse, ırmaklar gibi,
–Pâk olup kurtuldu, der, Af Sâhibi!
Sen de ol, zikriyle Hakk’ın, tertemiz,
Çok sever, cennetlik eyler Rabbimiz.

Serpilirken Rabbimiz’den gönle nur,
Bak ne sırlar, yer ve gökten seyrolur!
Bak, ne müthiş, muhteşemdir san’atı,
Her sanat, Allâh’ı görmek ruhsatı.
Zâtı mâlûm bir güneştir, göz yanar,
Bakmanın acziyle, kul, meçhul sanar.
Nûru meçhul sanma ey göz, işte Hak!
Sende bin bir perde var, kaldır da bak;
Hak zuhûrun şiddetinden bunca giz,
Giz fakat, baktıkça seyrân eyleriz!
Olma âmâ, kalbe, Allah doğru yön,
Vaktin az; Allâh’a dön, Allâh’a dön!

Durma ey Seyrî, bu yer, gel-geç çile,
Durma dön Firdevs’e burdan, aşk ile.
Her ne var, dünyâ, semâ, yıldız, bedir,
Hû deyip dönmekte, Hay zikrindedir.
Durma zikret, sen de Allâh ismini,
Her nefes Allah de, sâf et cismini!

Söylesin tevhîdi herkes, saygılı,
Fâni ömrün sonsuz olsun, hâsılı.
Hakk’a kul, tevhidle îmân eylesin,
Tâ kıyâmet Hak da gufrân eylesin!

27 Kasım 2021, Sancaktepe

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün