MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -6- BAŞKA BİR KÂİNAT VAR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Durma sâkî dolaştır câmı tekrâr tekrâr…
Yok bu dünyâda senden tatlı, senden keremkâr…

Bezme sen geldiğin an, kalmıyor akl u îman,
Gönle Mansur misâli her yer olmakta bir dâr…

Can kuşum oldu şeydâ, gözyaşım sanki deryâ,
Vazgeçip senden aslā, istemem başka dildâr…

Ârifan meclisinde devreden bâde candır,
Özge meclis o meclis, sanma meyhâne zinhâr!..

Aşk u sevdâya dalsan sen de elbet bilirsin,
Gördüğün kâinattan başka bir kâinat var!..

Bir tevâfukla girdim ben o hoş kâinâta,
Hem ben oldum giriftâr, hem bu gönlüm giriftâr!..

Aşka sarf etmedinse zâyî olmuştur ömrün
Kurtuluş yoktur onsuz, etme beyhûde inkâr!..

Aşktır en büyük taht, aşktır en güzel baht,
Aşkı bulmuş olanlar istemez başka bir kâr…

Aşktan coştu umman, bülbülün şevki ondan,
Dâim âşıklar artsın ister, âşık olanlar…

vezni: fâilâtün / mefâîlün / mefâîlün / fa‘lün

___________________________________
* «Ber-dih an câm-ı mey-râ sâkiyâ bâr-ı dîger,
Nîst der-dîn ü dünyâ hem-çü tû yâr-ı dîger.
matla‘lı gazel olup 10, 13 ve arasındaki beyitler eksiktir. (bkz. II, 59-60).
Buradaki sıraya göre 5-6. beyitlerde «kâinat» yerine «gülistan, bâğ u gülzâr» vardır.
7. beytin ikinci mısraının aslı da «Jâj dan der-tarîkat fi‘l ü
güftâr-ı dîger» şeklinde olup Şefik CAN’ın tercemesiyle;
“Hak yolunda hakikate varmak sözle olmaz, inandığını yaşamakla olur.” denilmektedir.