DUÂYA DAVET

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Duâdır Arş’a rehber,
Niyazla bul salâhı…
İcâbet etmek ister,
Kulun cömert İlâh’ı…

Açıldı el semâya,
Yöneldi kalp Hudâ’ya,
Gelince ruh hizâya;
Hesâb et inşirâhı…

Çevirse türlü düşman,
Gâvur, nefis ve şeytan,
Duâsı ehl-i îman;
Elinde tek silâhı…

Seherde çiğ misâli,
Gözünde yaşla Tâlî,
Duayla bul mecâli;
Gönülde intibâhı…

vezni: mefâilün / feûlün