ZARÛRET VAR!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Harâmı, ehl-i zaman çiğniyor mu? Hikmeti var!
Kesin emirlere uymaz mı? Elde ruhsatı var!

Mubâha dönmeyecek bir yasak mı kaldı hayır,
Nedense müslümanın hep haramda hâceti var!

Usûlü, fıkhı yol ettik, bu artık istismar;
Verilse türlü de fetvâ, hesâbı, ahreti var!

Hudûd-i Hak bize örter cehennemin yolunu,
Hudûda kim ki riâyet ederse cenneti var!

Yıkıldı sâbiti dînin, bu yolda çok uçurum!
Zarûret iskelesinden rücû zarûreti var!

25 Ekim 2020

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)