Mü’minlerin Annesi ZEYNEB BİNT-İ HUZEYME BİN EL-HÂRİS EL-HİLÂLİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY

Hazret-i Zeyneb Vâlidemiz, baba tarafından Arabistan’ın en güçlü kabîlelerinden olan Benî Âmir İbn-i Sa‘sa‘ kabîlesinin Hilâl koluna mensuptu. Kabîlesi arasında önemli bir nüfuza sahipti. Annesi ise Hind (Havle) bint-i Avf’tır. Zeyneb Vâlidemiz’in sekiz kız kardeşi vardı ve hepsi müslüman olduğundan, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendilerine «mü’min kız kardeşler» demiştir.

Kardeşleri arasında, daha sonra yine Peygamber’in zevcelerinden biri olacak olan Meymûne Vâlidemiz’in yanı sıra, Hazret-i Abbas’ın hanımı Ümmü’l-Fazl Lübâbe, Hâlid bin Velîd’in annesi Lübâbe es-Suğrâ, Hazret-i Hamza’nın hanımı Selmâ (Sülmâ) bint-i Umeys ve Ca‘fer bin Ebû Tâlib’in hanımı Esmâ bint-i Umeys gibi seçkin hanımlar bulunmaktadır. -radıyallâhu anhüm ecmaîn-

Hazret-i Zeyneb -radıyallâhu anhâ-, merhametli ve şefkatli idi. Gerek câhiliyye devrinde gerekse İslâmiyet geldikten sonra; muhtaçlara yemek yedirir, sadaka verirdi. Bu sebepten kendisine muhtaçların annesi mânâsına gelen «Ümmü’l-Mesâkîn» denilmiştir.

ALLAH RASÛLÜ İLE ZEYNEB VÂLİDEMİZ’İN İZDİVÂCI

Zeyneb Vâlidemiz’in Allah Rasûlü’nden evvel birkaç evlilik yaptığı rivâyet edilmektedir. Bir rivâyete göre ilk müslümanlardan olan Ubeyde bin Hâris -radıyallâhu anh- ile evliydi. Allah Rasûlü Ubeyde bin Hâris’i ilk seriyye kumandanı ve İslâm’ın sancaktarı yaptı. Daha sonra Bedir Gazvesi’nde şehid oldu.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, hicrî üçüncü yılda Zeyneb Vâlidemiz’in kabîlesi olan Âmir İbn-i Sa‘sa‘ kabîlesine bir grup tebliğci gönderdi. Bu tebliğciler bir pusuya düşürülüp kılıçtan geçirildi. (Bi’r-i Maûne Fâciası) Böylece Âmir İbn-i Sa‘sa‘ kabîlesi ve müslümanların arası bozuldu. Herkesin hidâyetini şiddetle arzu eden Allah Rasûlü; bu büyük kabîle ile husûmetin devam etmemesi için kalpleri ısındıracak bir şeyler yapmak istiyor, aralarındaki münasebetlerin düzelmesine vesile olacak bir fırsat bekliyordu. İşte Zeyneb bint-i Huzeyme ile izdivaçları bu zamana denk gelir. Allah Rasûlü izdivaç teklifinde bulunduğunda Zeyneb Vâlidemiz büyük bir huzur, muhabbet ve teslîmiyet içinde;

“–Bu teklifin kararı, Allâh’ın Rasûlü’ne aittir.” demiştir. (İbn-i Sa‘d)

Zeyneb Vâlidemiz, amcası Kabîsa İbn-i Amr el-Hilâlî’yi vekil tayin etti. Hicretin üçüncü yılı Ramazan ayında nikâhları gerçekleştirildi. Mehri dört yüz dirhem idi.

Mü’minlerin annesi olan Zeyneb Vâlidemiz’in Allah Rasûlü ile olan evlilikleri sekiz ay, bazı rivâyetlere göre iki veya üç ay sürdü. Rebîülâhir 4 (Eylül 625) tarihinde otuz yaşında vefat etmiştir. Allah Rasûlü’nün zevceleri arasında Hatice Vâlidemiz’den sonra ilk vefat eden hanımıdır. Zeyneb Vâlidemiz, Allah Rasûlü’nün kıldırdığı cenâze namazının ardından Bakî‘ Mezarlığı’na defnedildi. Hazret-i Peygamber’in hanımları arasında Bakî‘ Mezarlığı’na ilk defnedilen olmuştur.

HAZRET-İ ZEYNEB ANNEMİZ’DEN ÖĞRENDİKLERİMİZ…

•Zeyneb Vâlidemiz; dünyanın onca meşgalesini bir tarafa bırakıp, muhtaçlarla ilgilenmiş, onların mesut bir hayat sürmeleri için gayret göstermiştir. Bizim de, muhtaçların hâmîsi olabilmemiz, âhiretimiz için sermaye hazırlamamız en önemli gayemiz olmalı.

Rabbimiz; bizlere de Zeyneb Vâlidemiz’in yardımseverliğinden, cömertliğinden, şefkat ve merhametinden nasip eylesin…

Âmîn!..