TEMİZLEN!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kor alevden kara toprak bile altın oluyor,
Nûr olur akl-ı beşer, nâr-ı vasattan sonra!
Rûhu kirden arıtan közle temizlen gayri,
Sen de dön cevhere, nefsinle cihattan sonra!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)