KULUN NASÎBİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)


Şükür yegâne şifâdır, şikâyet en kötü ur,
Şükürsüz insanı mahşerde mahveder bu gurur;
Kapılma yokluğa Seyrî, kapılma varlığa da,
Kulun nasîbi, şükür sâyesinde mevcuttur.

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)