HATÎCE VÂLİDEMİZ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Rasûl-i Ekrem’i bi’setten evvel anladı O,
Basîret üstü firâset, Hatîce Vâlidemiz…
Emin Muhammed’e teklîfi aşkla yolladı O…
Nezâket üstü zarâfet Hatîce Vâlidemiz…

O Nûr’a olmak için en yakın ve en mahrem,
Azık taşırdı Hirâ sırtlarında Gül Annem,
İnandı Ahmed’e en başta, oldu ilk şebnem,
Meveddet üstü muhabbet Hatîce Vâlidemiz…

Küfür, muhâsara etmişti, el koyup çöreğe…
Çocukların acı feryâdı yükselirdi göğe,
Doyar mı pür kerem annem, tasadduk eylemeğe?..
Semâhat üstü sehâvet Hatîce Vâlidemiz…

Büyüktü, nâmı da Kübrâ, yüceydi onda hedef,
Bütün bir ümmete, şefkat ve merhametli sedef…
Dağıttı serveti, Allah yolunda aldı şeref,
Himâye üstü hamiyyet Hatîce Vâlidemiz…

Birer birer nice evlâdı öldü, sabretti,
Esas hayattı bütün derdi, azmi ahretti.
Nebiyy-i Rahmet’e râm oldu, hâli hikmetti.
Hakîkat üstü fazîlet Hatîce Vâlidemiz…

Semâ tanır onu Cibrîl’in iltifâtıyla,
Hudâ selâmına nâil, güzel sıfâtıyla,
Hüzün boyandı zamanlar, onun vefâtıyla,
Harîm-i Server-i Cennet Hatîce Vâlidemiz…

Rukiyye, Fâtıma, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm ile…
Kabul buyur bizi Abdullah’ınla Kāsım ile,
Onunla âile, Tâlî, erer huzurla Gül’e…
Sadâkat üstü nezâhet Hatîce Vâlidemiz…

30 Nisan 2018-25 Ağustos 2019, Samandıra

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)