Merhum Memduh Cumhur’un ETSİN ARDINCA ÜSKÜDAR EFGAN!..

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Biri; «Gerçek değil!» desin, ne olur!
Geldi Memduh Bey’in ölüm haberi:
Vâkıâ şom haber bu, tez duyulur;
Yayılıp doldurur semâyı, yeri.

Bu hazin kaybı kaldırır mı acep,
Bugün onsuz kalan arûz otağı?
Rahmet etsin Cenâb-ı Hak ona hep,
Cennet olsun müebbeden durağı!

İşi dâim, ilim ve irfandı;
Almak isterdi bulsa bir hikmet…
Tavrı, üslûbu hoş bir insandı;
Buna her beyti bir açık hüccet…

Söyleyip her şekil ve türde şiir,
Etti isbât o fende kendisini…
Asıl aksettiren gazelleridir,
O zarîf Üsküdar efendisini…

Yeri tekkeydi cümle yârâna,
Ona geçmezdi kimse uğramadan…
Geçti Hârun firâkı tâ câna,
Etsin ardınca Üsküdar efgan!..

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)