MEMDUH CUMHUR BEYEFENDİ’NİN VEFÂTINA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kıymetli gönül insanı, şair, mûsıkîşinas, nüktedan ve zarif bir edip olan Memduh CUMHUR Beyefendi’yi 12 Ocak 2018’de dâr-ı bekāya uğurladık. Merhûmu Rabb-i Rahîm’in sonsuz rahmet ve mağfiretine tevdî eder, elemli ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemîl dileriz. Okuyucularımızdan da merhûma üç İhlâs-ı şerif ve bir Fâtiha-i şerîfe istirham ederiz. Kendisine bir tarih kıt‘ası düşürmeyi mânevî […]

Continue reading »

Merhum Memduh Cumhur’un ETSİN ARDINCA ÜSKÜDAR EFGAN!..

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Biri; «Gerçek değil!» desin, ne olur! Geldi Memduh Bey’in ölüm haberi: Vâkıâ şom haber bu, tez duyulur; Yayılıp doldurur semâyı, yeri. Bu hazin kaybı kaldırır mı acep, Bugün onsuz kalan arûz otağı? Rahmet etsin Cenâb-ı Hak ona hep, Cennet olsun müebbeden durağı! İşi dâim, ilim ve irfandı; Almak isterdi bulsa bir hikmet… Tavrı, üslûbu hoş bir […]

Continue reading »