GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gelesin her gece gam-hâneme sen şem‘ olasın,
Sana âşık şu garib gönlüme hem-dem olasın.

Ne zamandır bu gönül bağları yağmur diliyor,
Neme hasret kuruyan güllere şebnem olasın.

Sendedir derdimizin çâresi ey lebleri cân,
Açtığın yâreye her dem yine merhem olasın.

Vuslatın derdine düşmüş yine âşık perişan,
Can veren âşık-ı bîçârene zemzem olasın.

Seferî cennet umar sen ona cennet kesilip,
Sana âşık geçinen gayra cehennem olasın.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

28 Eylül 2017, Girne