GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Cânâ ne olur âşığın efkârını bir sor…
Gönlündeki hiç sönmeyecek nârını bir sor…

Cânânı için harcadı can nakdini âşık,
Bilmem ne kazanmış ona sen kârını bir sor…

Kûyunda niçin yer bulamaz âşık-ı şeydâ?
Bir kerre düşün sen ona ağyârını bir sor…

Sen her güle âşıkları şeydâ mı sanırsın!?.
Gülzârdaki bülbüllere sen hârını bir sor…

Âşıklığı öğrenmeye Ferhâd’a danışma!
Sen git Seferî hâlini hem yârini bir sor…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

4 Temmuz 2017, Girne