SELİMNÂME

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com

Toplayış -1515-

Tebriz’e doğru uçtu bu fethin hümâları,
Görmedi böylesini İran’ın semâları.

Bu halkı tevhid için dövüşen yiğitlerin,
Yüz şehre dikilmişti bu zafer sancakları.

Gönüller tek merkezde toplanıp bir olmalı,
Mademki kâinatta bir tane Mevlâları.

Şîa’nın zincirini her köşede kırmaya,
Azmetmişti askerin yiğit kahramanları

Maraş’ı, Kayseri’yi fethetmişti bir yiğit,
Yükseldi Rabbimiz’e yürekten duâları.

Selim kılıcı sildi Dulkadir Devleti’ni,
Artık göründü Mısr’ın, Hicaz’ın fezâları.

O ünlü komutan ki aldı Diyarbekir’i,
Ne kadar övse şair, az gelir senâları!

O İmâm-ı Âzam’a bağlı kabîlelerin,
İdris asâletinde olmalı edâları.

Tevhîde koşan her bir mücâhidin adları,
Altın harfle yazılsın tâ Arş’a gazâları!..

Her yerde güvenliğin simgesi oldu tuğlar,
Hem hakka, hem hayata güvence oldu tuğlar.

Tebrîz’e uçtu feth-i celîlin hümâları,
Bir böyle hâli görmedi Îran semâları.

Tevhîd içün bu halkı döğüşmüş yiğitlerin,
Yüz şehre rekzedildi muzaffer livâları.

Bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı,
Mâdâm kâinâtta bir, hudâları…

Her kişverinde kırmağa zencîr-i Şîa’yı,
Azmetti askerin ulu kîşver-küşâları.

Mer‘aş’la Kayseriyye’yi fethetti bir dilîr,
Yükseldi Rabb-i İzzet’e şükran duâları.

Zülkadr’i sildi tîg-i selîmî, haritadan,
Engin göründü Mısr ü Hicâz’ın fezâları.

Serdâr-ı nâmdâra -ki râmetti Âmid’i-,
Azdır serâmedân-ı kelâmın senâları!

Rehber İmâm-ı Âzam’ı bilmiş aşâirin,
İdrîs asâletinde gerek reh-nümâları.

Tevhîde koşmuş ehl-i cihâdın birer birer,
Zer-hatla tâk-ı Arş’a yazılsun gazâları!..

Her yerde remz-i emn ü emân oldu tuğlar,
Hem Hakk’a hem hayâta zamân oldu tuğlar.

Yahya Kemal BEYATLI