GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Biz gonca gülün hüsnine hem ânına düştük.
Gaflette kalıp serv-i hırâmânına düştük.

Câhil idik ammâ kara sevdâ dediler hep,
Candan geçerek gözleri ummânına düştük.

Bir kutlu oyun zannederek gûy ile çevgân,
Serden geçerek saçları çevgânına düştük.

Terketmez idik sevgilinin kûyunu ammâ,
Baştan verilen sözlerin isyânına düştük.

Cânan bulur ancak dediler derdine dermân,
Lokman sanarak derd ile dermânına düştük.

Son kurtuluş ümmîdini ferdâya bıraktık,
Haksız yere bir sevgili fermânına düştük.

Artık yetişir çekdiğimiz bunca cefâlar,
Derken Seferî biz yine kervânına düştük.

31 Ocak 2017, Girne

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün