DÖNER

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Verilen sözde durulmaz ise buhrâna döner.
Gün gelir zevk u safâ bir acı hüsrâna döner.

Gözedir bülbül-i şeydâ gül-i rânâ açıla,
Âkıbet vuslat-ı cânan yine hicrâna döner.

Âteş-i aşk ile cânâ bilesin çâresi yok,
Çâresiz âşıkının sînesi külhâna döner.

Bir ümit ver ne olur âşıka cânâ bu seher,
Bir tebessümle gedâlar yine sultâna döner.

Bu kadar hasreti çekmez bu gönül bil Seferî;
Gözlerinden dökülen gözyaşı mercâna döner.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

27 Haziran 2016, Girne